archiv.hpkizi.sk
Komentár

13. kapitola
Od: Jimmi - 28.04. 2012

All this text is owned by JK Rowling, various publishers including but not limited to Bloomsbury Books, Scholastic Books and Raincoast Books, and Warner Bros., Inc. No money is being made and no copyright or trademark infringement is intended.

Porovnanie slovenského a českého prekladu nevzniklo za účelom finančného obohatenia sa a plne rešpektuje autorské práva pána Medka, ktorý knihu preložil do češtiny a pani Královičovej, ktorá ju preložila do slovenčiny. Viď úvod.CHAPTER THIRTEEN   TRINÁSTA KAPITOLA   KAPITOLA TŘINÁCTÁ
THE MUGGLE-BORN REGISTRATION   KOMISIA PRE REGISTRÁCIU ČARODEJNÍKOV   KOMISE PRO REGISTRACI  ČARODĚJŮ Z
COMMISSION   MUKLOVSKÉHO PÔVODU   MUDLOVSKÝCH RODIN
         
“Ah, Mafalda!” said Umbridge, looking at Hermione.   „Á Mafalda!“ oslovila Umbridgeová Hermionu. „Poslal   "Á Mafaldo," rozjasnila se Umbridgeová a pohlédla na
“Travers sent you, did he?”   vás Travers, však?“   Hermionu. "Posílá vás Travers, že?"
        "A-no," zajíkla se Hermiona.
“Y-yes,” squeaked Hermione.   „Á-áno,“ zapišťala Hermiona.   "Výborně, jste přesně ta, koho potřebuji. Tenhle
“Good, you’ll do perfectly well.” Umbridge spoke to the   „Dobre, vy úplne postačíte.“ Umbridgeová pokračovala   problém bychom tedy měli vyřešený, pane ministře,"
wizard in black and gold. “That’s that problem solved.   v rozhovore s čarodejníkom v čierno-zlatom habite. „Takže   otočila se Umbridgeová ke kouzelníkovi v černozlatém
Minister, if Mafalda can be spared for record-keeping we shall   problém je vyriešený, pán minister, ak Mafaldu možno   hábitu. "Můžete-li uvolnit Mafaldu, aby nám dělala
be able to start straightaway.” She consulted her clipboard.   uvoľniť na zapisovanie, môžeme začať hneď.“ Pozrela do   zapisovatelku, dáme se do toho třeba hned teď." Podívala
“Ten people today and one of them the wife of a Ministry   bloku. „Dnes máme desať ľudí a je medzi nimi aj manželka   se do poznámkového bloku. "Máme dnes deset lidí a mezi
employee! Tut, tut… even here, in the heart of the Ministry!”   pracovníka ministerstva! No toto… ešte aj tu na   nimi i manželku jednoho zaměstnance ministerstva! No
She stepped into the lift besides Hermione, as did the two   ministerstve!“ Vošla do výťahu k Hermione aj s dvoma   ne... dokonce i tady, přímo na ministerstvu!" Nastoupila
wizards who had been listening to Umbridge’s conversation   čarodejníkmi, ktorí počúvali Umbridgeovej rozhovor s   do výtahu k Hermioně, následována oběma kouzelníky,
with the Minister. “We’ll go straight down, Mafalda, you’ll find   ministrom. „Pôjdeme rovno dolu, Mafalda, všetko, čo   kteří naslouchali jejímu hovoru s ministrem. "Pojedeme
everything you need in the courtroom. Good morning, Albert,   potrebujete, nájdete v súdnej sieni.“   rovnou dolů, Mafaldo, v soudní síni najdete všechno, co
aren’t you getting out?”   „Dobré ráno, Albert, nevystupujete?“   budete potřebovat. Dobré ráno, Alberte, nechtěl jste
    „Áno, pravdaže,“ odvetil Harry Runcornovým hlbokým   vystoupit?"
    hlasom.   "Ano, samozřejmě," přitakal Harry Runcornovým
        hlubokým hlasem.
“Yes, of course,” said Harry in Runcorn’s deep voice.   Harry vystúpil z výťahu. Zlaté mreže sa za ním s   Vystoupil z výtahu. Zlaté mříže za jeho zády
Harry stepped out of the lift. The golden grilles clanged shut   hrkotom zavreli. Obzrel sa a videl, ako sa mu Hermionina   zarachotily a zavřely se. Ohlédl se přes rameno a viděl, jak
behind him. Glancing over his shoulder, Harry saw   nervózna tvár stráca z dohľadu. Po oboch stranách vedľa   Hermionin vystrašený obličej klesá a mizí mu z očí. Zleva
Hermione’s anxious face sinking back out of sight, a tall wizard   nej stáli vysokí čarodejníci a Umbridgeovej zamatovú   i zprava stál vedle ní jeden vysoký kouzelník a sametová
on either side of her, Umbridge’s velvet hair-bow level with   mašľu mala zarovno pleca.   mašle ve vlasech Umbridgeové jí sahala sotva po rameno.
her shoulder.        
“What brings you here, Runcorn?” asked the new Minister   „Čo vás sem privádza, Runcorn?“ spýtal sa nový   "Co vás sem přivádí, Runcorne?" zeptal se nově
of Magic. His long black hair and beard were streaked with   minister mágie. Dlhé čierne vlasy a bradu mal sem-tam   jmenovaný ministr kouzel. Dlouhé černé vlasy a vousy
silver and a great overhanging forehead shadowed his glinting   prešedivené a veľké vyčnievajúce čelo mu vrhalo tieň na   měl prokvetlé stříbrem a třpytivé oči mu stínilo široké
eyes, putting Harry in the mind of a crab looking out from   ligotavé oči. Harrymu pripomínal kraba vykúkajúceho   vystouplé čelo, takže Harrymu připomínal kraba
beneath a rock.   spod skaly.   vykukujícího zpod kamene.
“Needed a quick word with,” Harry hesitated for a fraction   „Potrebujem sa niečo spýtať,“ Harry na okamih sekundy   "Potřeboval jsem si na chviličku promluvit," Harry na
of a second, “Arthur Weasley. Someone said he was up on   zaváhal, „Artura Weasleyho. Ktosi povedal, že je na prvom   zlomek vteřiny zaváhal, "s Arturem Weasleyem. Někdo
level one.”   podlaží.“   říkal, že je nahoře v prvním patře."
“Ah,” said Plum Thicknesse. “Has he been caught having   „Prichytili ho pri kontakte s nežiaducim?“ spytoval sa   "Aha," ožil Pius Břichnáč. "Nachytali ho při nějakém
contact with an Undesirable?”   Pius Thicknesse.   kontaktu s nežádoucími?"
“No,” said Harry, his throat dry. “No, nothing like that.”   „Nie,“ odvetil Harry a v hrdle mu vyschlo. „Nie, nič   "Kdepak," vyhrkl Harry a vyschlo mu v hrdle. "Ne, nic
    také.“   takového."
“Ah, well. It’s only a matter of time,” said Thicknesse. “If   „Tak teda. Aj tak je to len otázka času,“ vyhlásil   "Nevadí, je to jen otázka času," zabručel Břichnáč.
you ask me, the blood traitors are as bad as the Mudbloods.   Thicknesse. „Ak chcete vedieť môj názor, zradcovia krvi sú   Chcete-li znát můj názor, jsou krvezrádci právě tak
Good day, Runcorn.”   rovnako zlí ako humusáci. Pekný deň prajem, Runcorn.“   odporná banda jako mudlovští šmejdi. Přeji hezký den,
        Runcorne."
“Good day, Minister.”   „Pekný deň aj vám, pán minister.“   "Také tak, pane ministře."
Harry watched Thicknesse march away along the thickly   Harry hľadel, ako si Thicknesse vykračuje po hrubom   Harry se díval za Břichnáčem, který odcházel chodbou
carpeted corridor. The moment the Minister had passed out of   koberci. Len čo minister zmizol z dohľadu, Harry spod   pokrytou tlustým kobercem. Jakmile mu ministr zmizel z
sight, Harry tugged the Invisibility Cloak out from under his   ťažkého čierneho plášťa vytiahol neviditeľný plášť,   očí, vytáhl zpod těžkého černého hábitu neviditelný plášť,
heavy black cloak, threw it over himself, and set off along the   prehodil si ho na seba a pobral sa po chodbe opačným   přehodil ho přes sebe a vydal se toutéž chodbou opačným
corridor in the opposite direction. Runcorn was so tall that   smerom. Runcorn bol taký vysoký, že sa Harry musel   směrem. Runcorn byl tak velký, že se Harry musel přikrčit,
Harry was forced to stoop to make sure his big feet were   zohnúť, aby si bol istý, že mu nevidieť ani veľké nohy.   chtěl-li si být jistý, že má schované i obrovské nohy.
hidden.        
Panic pulsed in the pit of his stomach. As he passed   Žalúdok mu zvierala panika. Keď míňal jedny naleštené   Hluboko v žaludku cítil pulzující paniku. Když míjel
gleaming wooden door after gleaming wooden door, each   drevené dvere za druhými, s malými menovkami s   jedny naleštěné dřevěné dveře za druhými a díval se na
bearing a small plaque with the owner’s name and occupation   označením funkcií tých, čo za nimi pracovali, moc   malé destičky se jménem a funkcí majitele příslušné
upon it, the might of the Ministry, its complexity, its   ministerstva, jeho zložitosť, nepreniknuteľnosť naňho   kanceláře, které na nich byly upevněny, jako by si teprve
impenetrability, seemed to force itself upon him so that the   doliehali tak, že plán, ktorý uplynulé štyri týždne s Ronom   uvědomoval obrovskou sílu ministerstva, jeho složitou a
plan he had been carefully concocting with Ron and Hermione   a Hermionou tak starostlivo pripravovali, sa mu zdal   neproniknutelnou strukturu. Plán, který s Ronem a
over the past four weeks seemed laughably childish. They had   smiešne detinský. Všetko svoje úsilie sústredili iba na to,   Hermionou celé uplynulé čtyři týdny tak pečlivě
concentrated all their efforts on getting inside without being   ako sa nebadane dostanú dnu. Ani len na okamih   připravovali, mu náhle připadal směšně dětinský. Veškeré
detected: They had not given a moment’s thought to what they   nepomysleli na to, čo spravia, ak budú nútení rozísť sa.   úsilí soustředili na to, jak se nepozorovaně dostat dovnitř,
would do if they were forced to separate. Now Hermione was   Hermiona teraz trčala na súdnom konaní, ktoré   a ani na okamžik se nezamysleli nad tím, co by měli dělat,
stuck in court proceedings, which would undoubtedly last   nepochybne bude trvať hodiny. Ron si bude musieť poradiť   kdyby je okolnosti donutily se rozdělit. A teď Hermiona
hours; Ron was struggling to do magic that Harry was sure was   s mágiou, ktorá je podľa Harryho určite nad jeho sily,   vězela na soudním jednání, které mělo nepochybně trvat
beyond him, a woman’s liberty possibly depending on the   pričom od jej výsledku bude možno závisieť sloboda jednej   několik hodin, Ron se pachtil s kouzly, o nichž byl Harry
outcome, and he, Harry, was wandering around on the top   ženy; a on sa potuloval po najvyššom poschodí, hoci veľmi   přesvědčen, že jsou nad jeho síly, a on sám, Harry, se
floor when he knew perfectly well that his quarry had just gone   dobre vedel, že tá, ktorú hľadal, práve zišla dolu výťahom.   potuloval po nejvyšším patře, přestože na vlastní oči viděl,
down in the lift.       že osoba, kterou hledá, právě sjela výtahem dolů.
He stopped walking, leaned against a wall, and tried to   Zastal, oprel sa o stenu a usiloval sa rozhodnúť, čo   Zastavil se, opřel se o stěnu a pokoušel se dospět k
decide what to do. The silence pressed upon him: There was   urobí. To ticho pôsobilo ubíjajúco. Nebolo počuť nijaké   rozhodnutí, co si dál počít. Ze všech stran ho obklopovalo
no bustling or talk or swift footsteps here the purple-carpeted   náhlenie ani rozhovor, či rýchle kroky. Chodby s fialovými   tíživé ticho, nepanoval tu žádný pracovní ruch, neozýval
corridors were as hushed as though the Muffliato charm had   kobercami boli tiché, ako keby niekto na celé toto miesto   se hovor ani dusot rychlých kroků. Chodby pokryté
been cast over the place.   uvrhol muffliato.   červeným kobercem působily dojmem, jako by byly
        začarovány umlčovacím kouzlem.
Her office must be up here, Harry thought.   Jej kancelária musí byť tu hore, pomyslel si Harry.   Určitě má kancelář tady nahoře, říkal si v duchu Harry.
It seemed most unlikely that Umbridge would keep her   Zdalo sa veľmi nepravdepodobné, že by si Umbridgeová   Připadalo mu velice nepravděpodobné, že by si
jewelry in her office, but on the other hand it seemed foolish   odkladala šperky v kancelárii, no na druhej strane   Umbridgeová nechávala šperky v kanceláři, na druhé
not to search it to make sure. He therefore set off along the   považoval za hlúpe pre istotu ju neprehľadať. Preto znovu   straně si ale říkal, že by byla hloupost pro jistotu její
corridor again, passing nobody but a frowning wizard who was   vykročil po chodbe a nestretol nikoho, iba zamračeného   kancelář neprohledat. Vykročil tedy dál chodbou, v níž
murmuring instructions to a quill that floated in front of him,   čarodejníka, ktorý mrmlal pokyny brku, vznášajúcemu sa   nepotkal nikoho kromě jediného zamračeného kouzelníka;
scribbling on a trail of parchment.   pred ním, a brko čmáralo na kus pergamenu.   ten něco tichým hlasem diktoval brku, který plul
        vzduchem před ním a zapisoval jeho slova na svitek
        pergamenu.
Now paying attention to the names on the doors, Harry   Harry si začal všímať mená na dverách a zabočil za roh.   Harry četl jména na dveřích, které míjel, až došel na
turned a corner. Halfway along the next corridor he emerged   V polovici ďalšej chodby sa ocitol na širokom otvorenom   konec chodby a zabočil za roh. V polovině druhé chodby
into a wide, open space where a dozen witches and wizards sat   priestranstve, kde v radoch za malými stolmi podobnými   se náhle ocitl na širokém otevřeném prostranství, kde v
in rows at small desks not unlike school desks, though much   školským laviciam, ibaže lesklejšími a bez nápisov, sedelo   několika řadách seděl asi tucet čarodějek a kouzelníků u
more highly polished and free from graffiti. Harry paused to   asi desať čarodejníc a čarodejníkov. Harry zastal a   malých stolků ne nepodobných školním lavicím, jen
watch them, for the effect was quite mesmerizing. They were   fascinovane ich sledoval. Všetci do taktu mávali a krútili   mnohem naleštěnějších a nepočmáraných. Harry se
all waving and twiddling their wands in unison, and squares of   prútikmi a na všetky strany ako malé ružové šarkany lietali   zastavil a zadíval se na ně, protože jejich činnost působila
colored paper were flying in every direction like little pink   štvorčeky farebného papiera. Po chvíli si Harry uvedomil,   přímo hypnotickým dojmem. Všichni synchronizovaně
kites. After a few seconds, Harry realized that there was a   že pracujú rytmicky, všetky papiere majú rovnakú úpravu,   mávali a otáčeli hůlkami a vzduchem kolem nich jako
rhythm to the proceedings, that the papers all formed the   a vtedy mu svitlo, sleduje tvorbu letákov – papierové   hejno malých růžových draků poletovaly čtverečky
same pattern and after a few more seconds he realized what he   štvorčeky sú stránky, pomocou kúzel sa skladajú, ukladajú   barevného papíru. Po několika vteřinách si Harry
was watching was the creation of pamphlets - that the paper   na miesto a vytvárajú úhľadné kôpky vedľa každého   uvědomil, že se jejich postup řídí pravidelným rytmem, že
squares were pages, which, when assembled, folded and   čarodejníka alebo čarodejnice.   všechny papíry létají stejnou trasou, a po dalších pár
magicked into place, fell into neat stacks beside each witch or       vteřinách mu došlo, že sleduje výrobu propagandistických
wizard.       brožurek a jednotlivé čtverečky papíru jsou jejich stránky.
        Když se papíry srovnaly na sebe, přeložily a dalším
        kouzlem spojily, padaly na stolky čarodějek a kouzelníků
        a vytvářely úhledně vyrovnané hromádky.
Harry crept closer, although the workers were so intent on   Harry sa prikrádal bližšie, hoci čarodejníci pracovali tak   Harry se opatrně přikradl blíž, přestože byli všichni
what they were doing that he doubted they would notice a   intenzívne, že by si zrejme sotva všimli jeho kroky tlmené   svou prací natolik zaujatí, že pochyboval, že by si mohli
carpet-muffled footstep, and he slid a completed pamphlet   kobercom, a stiahol dokončený leták z kopy vedľa mladej   všimnout jeho kroků tlumených kobercem, a z hromádky
from the pile beside a young witch. He examined it beneath   čarodejnice. Skúmal ho pod neviditeľným plášťom. Jeho   vedle mladé čarodějky nepozorovaně jednu hotovou
the Invisibility Cloak. Its pink cover was emblazoned with a   ružovú stránku zdobil zlatý titulok:   brožurku sebral. Prohlédl si ji pod neviditelným pláštěm.
golden title:       Na růžové titulní stránce zářil zlatý nápis:
           
MUDBLOODS   HUMUSÁCI     Mudlovští šmejdi a nebezpečí,
and the Dangers They Pose to   a nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre pokoj     která představují pro mírumilovnou
a Peaceful Pure-Blood Society   spoločnosti čistokrvných     čistokrevnou společnost
           
Beneath the title was a picture of a red rose with a   Pod titulkom bol obrázok červenej ruže a medzi jej   Pod titulkem byl obrázek rudé růže se samolibě se
simpering face in the middle of its petals, being strangled by a   lupeňmi sa usmievala tvár, ktorú dusila zelená zamračená   usmívajícím obličejem uprostřed okvětních plátků, kterou
green weed with fangs and a scowl. There was no author’s   burina s pazúrmi. Na letáku nebolo meno autora, ale   s výhružným úšklebkem a vyceněnými tesáky rdousil
name upon the pamphlet, but again, the scars on the back of   Harryho pri jeho čítaní šteklili jazvy na chrbte pravej ruky.   jakýsi zelený plevel. Na příručce nestálo jméno autora,
his right hand seemed to tingle as he examined it. Then the   Mladá čarodejnica vedľa neho práve potvrdila jeho   Harry měl ale pocit, že když si ji prohlížel, začaly ho
young witch beside him confirmed his suspicion as she said,   podozrenie, keď sa, mávajúc a krútiac prútikom, opýtala:   znovu pobolívat jizvy na hřbetu ruky. Mladá čarodějka
still waving and twirling her wand, “Will the old hag be   „Neviete niekto, či bude tá stará bosorka vyšetrovať   vedle něj vzápětí jeho podezření potvrdila. "Nevíte někdo,
interrogating Mudbloods all day, does anyone know?”   humusákov celý deň?“   jestli ta stará ropucha stráví u výslechů mudlovských
        šmejdů celý den?"
“Careful,” said the wizard beside her, glancing around   „Opatrne,“ varoval ju čarodejník vedľa nej a nervózne   "Pozor na jazyk," napomenul ji čaroděj sedící vedle ní
nervously; one of his pages slipped and fell to the floor.   sa obzeral. Jedna stránka mu vykĺzla a spadla na zem.   a nervózně se rozhlédl na všechny strany; jeden z papírů
        mu sklouzl ze stolku a spadl na zem.
“What, has she got magic ears as well as an eye, now?”   „Čo? Má aj magické uši, nielen oko?“   "Pročpak, má snad teď kromě čarodějného oka i
        čarodějné uši?"
The witch glanced toward the shining mahogany door facing   Čarodejnica pozrela na lesklé mahagónové dvere oproti   Mladá čarodějka zalétla pohledem k naleštěným
the space full of pamphlet-makers; Harry looked too, and the   výrobcom letákov. Harry tam pozrel tiež a zlosť sa v ňom   mahagonovým dveřím přímo za prostorem, kde seděli
rage reared in him like a snake. Where there might have been   vztýčila ako podráždený had. Tam, kde na muklovských   výrobci brožurek; Harry se tam podíval také a rázem se v
a peephole on a Muggle front door, a large, round eye with a   dverách býva priezor, bolo do dreva vsadené veľké okrúhle   něm jako probuzený had zvedla vlna vzteku. V místě, kde
bright blue iris had been set into the wood - an eye that was   oko s jasnomodrou dúhovkou – oko, ktoré bolo šokujúco   by se na mudlovských domovních dveřích nacházelo
shockingly familiar to anybody who had known Alastor   známe každému, kto poznal Alastora Moodyho.   kukátko, bylo do dřeva zasazené velké kulaté oko se
Moody.       zářivě modrou duhovkou - oko, které musel důvěrně znát
        každý, kdo znal Alastora Moodyho.
For a split second Harry forgot where he was and what he   Na okamih Harry zabudol, kde je a čo tu robí, dokonca   Na zlomek vteřiny Harry úplně zapomněl, kde je a co
was doing there: He even forgot that he was invisible. He   zabudol, že je neviditeľný. Kráčal rovno ku dverám, aby   tam dělá, zapomněl dokonce, že je neviditelný. Vyrazil
strode straight over to the door to examine the eye. It was not   oko preskúmal. Nehýbalo sa. Hľadelo slepo nahor, meravé.   přímo ke dveřím, aby si oko prohlédl zblízka.
moving. It gazed blindly upward, frozen. The plaque beneath it   Na ceduľke pod ním bolo napísané:   Nepohybovalo se, jen slepě a strnule hledělo vzhůru. Na
read:       tabulce pod ním stálo:
           
DOLORES UMBRIDGE   Dolores Umbridgeová     Dolores Umbridgeová
SENIOR UNDERSECRETARY TO THE MINISTER   prvá námestníčka ministra     první náměstkyně ministra
           
Below that a slightly shinier new plaque read:   Pod tým na trochu lesklejšej novej tabuľke stálo:   O něco níž hlásala nová, nepatrně lesklejší tabulka:
           
HEAD OF THE MUGGLE-BORN   Vedúca Komisie pre registráciu čarodejníkov     Předsedkyně komise pro registraci
REGISTRATION COMMISSION   muklovského pôvodu     čarodějů z mudlovských rodin
           
Harry looked back at the dozen pamphlet-makers: Though   Harry sa obzrel na výrobcov letákov. Hoci pracovali   Harry se ohlédl přes rameno na tucet čarodějek a
they were intent upon their work, he could hardly suppose that   sústredene, sotva mohol predpokladať, že by si nevšimli,   kouzelníků zaměstnaných výrobou brožurek; byli sice
they would not notice if the door of an empty office opened in   keby sa dvere prázdnej kancelárie pred nimi otvorili. Preto   svou prací plně zaujati, sotva ale mohl předpokládat, že by
front of them. He therefore withdrew from an inner pocket an   vytiahol z vnútorného vrecka čudný predmet s malými   si ničeho nevšimli, kdyby se před nimi otevřely dveře
odd object with little waving legs and a rubber-bulbed horn for   mávajúcimi nožičkami a telom pripomínajúcim gumenú   prázdné kanceláře. Z jedné vnitřní kapsy hábitu proto
a body. Crouching down beneath the Cloak, he placed the   húkačku. Skrčil sa pod plášťom a položil falošný detonátor   vytáhl zvláštní předmět s malými kmitajícími nožičkami a
Decoy Detonator on the ground.   na zem.   baňkou připomínající gumový klakson místo těla. Dřepl si
        pod pláštěm na bobek a položil děsivý dělobuch na
        podlahu.
It scuttled away at once through the legs of the witches and   Detonátor sa okamžite rozbehol pomedzi nohy   Dělobuch se okamžitě rozběhl a propletl se mezi
wizards in front of him. A few moments later, during which   čarodejníc a čarodejníkov pred ním. O chvíľku, zakiaľ   nohama čarodějek a kouzelníků před Harrym. O malou
Harry waited with his hand upon the doorknob, there came a   Harry čakal s rukou na kľučke, sa ozvalo hlasné tresknutie   chvíli později, zatímco Harry čekal s rukou připravenou na
loud bang and a great deal of acrid smoke billowed from a   a z kúta sa vyvalil kúdol štipľavého čierneho dymu. Mladá   klice, zazněl hlasitý výbuch a z nedalekého kouta se
corner. The young witch in the front row shrieked: Pink pages   čarodejnica v prednom rade zvreskla a všade lietali ružové   vyvalil obrovský oblak štiplavého černého kouře. Mladá
flew everywhere as she and her fellows jumped up, looking   stránky, lebo ona i jej kolegovia povyskakovali a hľadali   čarodějka v přední řadě zaječela; růžové papíry se rozlétly
around for the source of the commotion. Harry turned the   zdroj výbuchu. Harry rýchlo otočil kľučkou, vošiel do   po celém okolí, když se všemi ostatními vyskočila a
doorknob, stepped into Umbridge’s office, and closed the door   Umbridgeovej kancelárie a zavrel za sebou dvere.   rozhlížela se po zdroji té spouště. Harry zmáčkl kliku,
behind him.       vešel do kanceláře Dolores Umbridgeové a zavřel za sebou
        dveře.
He felt he had stepped back in time. The room was exactly   Mal pocit, akoby sa vrátil do minulosti. Miestnosť   Měl pocit, jako by se vrátil zpět v čase. Kancelář
like Umbridge’s office at Hogwarts: Lace draperies, doilies   vyzerala presne ako Umbridgeovej kancelária v Rokforte:   Umbridgeové se navlas podobala jejímu kabinetu v
and dried flowers covered every surface. The walls bore the   čipkové závesy, ozdôbky a sušené kvety pokrývali každé   Bradavicích - veškeré dostupné plochy byly pokryté
same ornamental plates, each featuring a highly colored,   voľné miesto. Na stenách viseli rovnaké ozdobné taniere s   krajkovými dečkami, ubrousky a sušenými květinami. Na
beribboned kitten, gamboling and frisking with sickening   farebnými mačiatkami s mašličkami, šantiace, poskakujúce   stěnách visely tytéž ozdobné talíře s barvotiskově
cuteness. The desk was covered with a flouncy, flowered cloth.   a gýčovito rozkošné. Stôl bol prikrytý kvetinovým   vyvedenými a mašličkami vyzdobenými koťaty, která na
Behind Mad-eye’s eye, a telescopic attachment enabled   obrusom s volánikmi. Teleskopické zariadenie za okom   nich s nechutně strojenou roztomilostí dováděla a
Umbridge to spy on the workers on the other side of the door.   Divookého Moodyho umožňovalo Umbridgeovej špehovať   skotačila. Na psacím stole ležel ubrus s květinovým
Harry took a look through it and saw that they were all still   pracovníkov za dverami. Harry sa pozrel cez to zariadenie   vzorem a nařasenými volánky. Teleskopický nástavec za
gathered around the Decoy Detonator. He wrenched the   a videl, že všetci ešte stále stoja okolo detonátora. Vytrhol   Pošukovým okem umožňoval Umbridgeové špehovat
telescope out of the door, leaving a hole behind, pulled the   teleskop z dverí, až v nich zostala diera, vybral z neho   podřízené na opačné straně dveří. Harry se do něj podíval
magical eyeball out of it, and placed it in his pocket. The he   magické oko a strčil si ho do vrecka. Potom sa znovu   a viděl, že všichni dosud stojí v hloučku kolem děsivého
turned to face the room again, raised his wand, and   obrátil do miestnosti, zdvihol prútik a zamrmlal: „Accio,   dělobuchu. Vypáčil teleskop ze dveří a vytrhl z něj
murmured, “Accio Locket.”   medailón.“   kouzelné oko, které si zastrčil do kapsy. Pak se znovu
        otočil čelem do kanceláře, zvedl hůlku a zamumlal: "Accio
        medailonek."
Nothing happened, but he had not expected it to; no doubt   Nič sa nestalo, ale on ani nič nečakal. Umbridgeová   Nic se nestalo, Harry ale ani nečekal, že by zaklínadlo
Umbridge knew all about protective charms and spells. He   určite ovláda ochranné zaklínadlá a kúzla. Preto sa   zabralo - Umbridgeová se nepochybně dobře vyznala v
therefore hurried behind her desk and began pulling open all   ponáhľal za stôl a otváral zásuvky. Našiel brká,   ochranných kouzlech a zaklínadlech. Zčerstva proto usedl
the drawers. He saw quills and notebooks and Spellotape;   poznámkové zošity a čarovnú lepiacu pásku, očarované   za její stůl a začal vytahovat zásuvky. Našel v nich brky,
enchanted paper clips that coiled snakelike from their drawer   spinky na spisy sa samy hadili zo zásuvky a musel ich   poznámkové bloky a kotouč čarolepy, kouzelné
and had be beaten back; a fussy little lace box full of spare hair   zatlačiť naspäť, malú čipkovanú škatuľku plnú náhradných   kancelářské sponky, které se svíjely jako hadi a vylézaly
bows and clips; but no sign of a locket.   mašieľ do vlasov a sponiek, ale ani stopy po medailóne.   ze zásuvky, takže je musel pochytat a naházet zpátky,
        našel i krajkami nazdobenou krabičku plnou náhradních
        mašlí do vlasů a klipsů, zato po medailonku ani potuchy.
There was a filing cabinet behind the desk: Harry set to   Za stolom stála kartotéková skrinka. Harry sa pustil   Za psacím stolem stála velká registratura a Harry se
serching it. Like Filch’s filing cabinet at Hogwarts, it was full   prehľadávať ju. Tak ako Filchove kartotéky v Rokforte bola   pustil do jejího prohledávání. Stejně jako Filchovy
of folders, each labeled with a name. It was not until Harry   plná spisov označených menami. Až celkom naspodku si   registratury v Bradavicích byla plná osobních složek
reached the bottommost drawer that he saw something to   všimol niečo, čo ho odpútalo od hľadania: spis pána   nadepsaných příslušnými jmény. Teprve když dospěl do
distract him from the search: Mr. Weasley’s file.   Weasleyho.   nejspodnější přihrádky, narazil na něco, co ho zaujalo
        natolik, že na chvíli pátrání přerušil - byla to složka pana
        Weasleyho.
He pulled it out and opened it.   Vytiahol ho a otvoril.   Vytáhl ji a otevřel.
           
ARTHUR WEASLEY   ARTUR WEASLEY     Artur Weasley
          Krevní příslušnost:
BLOOD STATUS:   Pôvod: Čistokrvný, ale s neprijateľnými     Čistokrevný, ale s nepřijatelnými promudlovskými
Pureblood, but with unacceptable   promuklovskými sklonmi.   sklony.
pro-Muggle leanings. Known member   Známy člen Fénixovho rádu.     Znám jako člen Fénixova řádu.
of the Order of the Phoenix.         Rodina:
FAMILY: Wife (pureblood), seven children, two   Rodina: Manželka (čistokrvná), sedem     Manželka (čistokrevná), sedm dětí, dvě nejmladší v
youngest at Hogwarts. NB: Youngest   detí, dvaja najmladší v Rokforte.   Bradavicích.
son currently at home, seriously ill,   NB: najmladší syn v súčasnosti     Pozn.: Nejmladší syn momentálně doma, vážně
    doma, vážne chorý, inšpektori   nemocen, potvrzeno inspektory ministerstva.
Ministry inspectors have confirmed.   ministerstva to potvrdili.     Bezpečnostní hodnocení:
SECURITY STATUS:TRACKED. All movements are being   Bezpečnostný status: SLEDOVANÝ. Všetky jeho     Sledován. Na každém kroku je pod dohledem.
monitored. Strong likelihood   pohyby sú monitorované. Veľká   Silná pravděpodobnost, že ho bude kontaktovat
Undesirable No. 1 will contact (has   pravdepodobnosť, že Nežiaduci   Nežádoucí číslo jedna (několikrát v minulosti u
stayed with Weasley family previously)   číslo 1 sa s ním spojí (nedávno   Weasleyových pobýval).
    býval v rodine Weasleyovcov).      
        "Nežádoucí číslo jedna," zahučel tiše Harry, když
“Undesirable Number One,” Harry muttered under his   „Nežiaduci číslo jeden,“ potichu si hundral Harry.   vracel složku pana Weasleyho na místo a zavíral
breath as he replaced Mr. Weasley’s folder and shut the   Odložil spis pána Weasleyho a zatvoril zásuvku. Tušil, kto   přihrádku. Měl vcelku jasnou představu o tom, kdo oním
drawer. He had an idea he knew who that was, and sure   to je, a naozaj, keď sa vystrel a obzrel sa po kancelárii, či   Nežádoucím číslo jedna je. Jeho podezření se potvrdilo,
enough, as he straightened up and glanced around the office   nenájde nejaké nové úkryty, na stene zbadal plagát so   jakmile se narovnal a začal se rozhlížet po dalších
for fresh hiding places he saw a poster of himself on the wall,   svojou fotografiou a na hrudi mu svietili slová   možných skrýších. Spatřil totiž na stěně plakát se svou
with the words UNDESIRABLE NO. 1 emblazoned across his   NEŽIADUCI ČÍSLO 1. K plagátu bola pripnutá malá   fotografií a s křiklavým nápisem Nežádoucí č. 1 na prsou.
chest. A little pink note was stuck to it with a picture of a   ružová ceduľka s obrázkom mačiatka v rohu. Harry   K plakátu byl připíchnutý malý růžový poznámkový
kitten in the corner. Harry moved across to read it and saw   podišiel bližšie a videl, že Umbridgeová na ňu napísala:   lísteček s obrázkem kotěte v růžku. Harry k němu přešel a
that Umbridge had written, “To be punished.”   „Potrestať.“   zjistil, že si na něj Umbridgeová napsala: Nutno potrestat.
Angrier than ever, he proceeded to grope in the bottoms of   Rozčúlený ďalej hľadal vo vázach a na dne košíkov so   S ještě větší zuřivostí než dosud se pustil do dalšího
the vases and baskets of dried flowers, but was not at all   sušenými kvetmi, pričom ho vôbec neprekvapovalo, že   hledání, prohmatával dna váz i košíků se sušenými
surprised that the locket was not there. He gave the office one   medailón tam nie je. Ešte raz pozrel po kancelárii a jeho   květinami, nijak ho ale nepřekvapilo, že ani v nich
last sweeping look, and his heart skipped a beat. Dumbledore   srdce vynechalo jeden úder. Z malého obdĺžnikového   medailonek nenašel. Naposledy se rozhlédl po celé
was staring at him from a small rectangular mirror, propped   zrkadla opretého o skrinku vedľa stola naňho hľadel   kanceláři a na okamžik se mu zastavilo srdce. Z malého
up on a bookcase beside the desk.   Dumbledore.   obdélníkového zrcátka stojícího na polici s knihami vedle
        stolu se na něj díval Brumbál.
Harry crossed the room at a run and snatched it up, but   Harry prebehol cez miestnosť a schmatol ho, ale v tom   Harry se rozběhl přes celou kancelář a sáhl po něm,
realized that the moment he touched it that it was not a mirror   okamihu, ako sa ho dotkol, si uvedomil, že to vôbec nie je   jakmile se ho ale dotkl, uvědomil si, že to není zrcátko.
at all. Dumbledore was smiling wistfully out of the front cover   zrkadlo. Dumbledore sa zamyslene usmieval z prednej   Brumbál se na něj zadumaně usmíval z lesklé knižní
of a glossy book. Harry had not immediately noticed the curly   obálky lesklej knihy, Harry si hneď nevšimol text napísaný   obálky. Harry si na první pohled nevšiml titulu
green writing across his hat -The Life and Lies of Albus   zeleným zaobleným písmom cez celý klobúk – Život a lži   vyvedeného ozdobným zeleným písmem na jeho
Dumbledore - nor the slightly smaller writing across his chest:   Albusa Dumbledora – ani o trochu menší nápis na jeho   klobouku: Život a lži Albuse Brumbála. Neviděl ani druhý
“by Rita Skeeter, bestselling author of Armando Dippet: Master   hrudi: „Rita Skeeterová, autorka bestselleru o Armandovi   nápis, který měl Brumbál o něco menším písmem na
or Moron?”   Dippetovi: Majster či hlupák?“   prsou: Rita Holoubková, autorka bestselleru Armando
        Dippet: inteligent, nebo idiot?
Harry opened the book at random and saw a full-page   Harry náhodne otvoril knihu na celostranovej fotografii   Harry knihu namátkou otevřel a spatřil celostránkovou
photograph of two teenage boys, both laughing immoderately   dvoch dospievajúcich roztopašne sa smejúcich chlapcov,   fotografii dvou dospívajících chlapců, kteří se drželi kolem
with their arms around each other’s shoulders. Dumbledore,   ktorí sa držali sa okolo pliec. Dumbledore, teraz s vlasmi po   ramenou a něčemu se zplna hrdla smáli. Brumbál, jemuž
now with elbow-length hair, had grown a tiny wispy beard that   lakte, si v tom čase nechal narásť podobnú malú tenkú   na snímku vlasy spadaly až k loktům, si pěstoval malou
recalled the one on Krum’s chin that had so annoyed Ron. The   briadku ako Krum, ktorá tak rozčuľovala Rona.   řídkou bradku; Harrymu připomínala tu, která zdobila
boy who roared in silent amusement beside Dumbledore had a   Rozrehotaný chlapec vedľa Dumbledora mal v sebe   Krumovu bradu a tolik popouzela Rona. Mladík, který
gleeful, wild look about him. His golden hair fell in curls to his   nespútanú veselosť. Kučeravé zlaté vlasy mu padali na   řičel neslyšným smíchem po Brumbálově boku, vypadal
shoulders. Harry wondered whether it was a young Doge, but   plecia. Harry rozmýšľal, či to je mladý Doge, ale kým   rozdováděně a lehce škodolibě a měl zlaté kudrnaté vlasy
before he could check the caption, the door of the office   stihol prečítať titulok, dvere kancelárie sa otvorili.   až na ramena. Harryho napadlo, že to nejspíš bude mladý
opened.       Dóže, než se ale stihl podívat na text pod snímkem,
        otevřely se dveře kanceláře.
If Thicknesse had not been looking over his shoulder as he   Keby sa Thicknesse nebol vo dverách práve obzeral,   Jen díky tomu, že se Břichnáč ohlížel přes rameno,
entered, Harry would not have had time to pull the Invisibility   Harry by nestihol hodiť na seba neviditeľný plášť.   když vcházel dovnitř, měl Harry dost času, aby přes sebe
Cloak over himself. As it was, he thought Thicknesse might have   Pomyslel si, že Thicknesse možno postrehol nejaký pohyb,   přehodil neviditelný plášť. I tak měl dojem, že ministr
caught a glimpse of movement, because for a moment or   lebo na chvíľku nehybne zastal a zvedavo hľadel na   pravděpodobně koutkem oka zachytil nějaký pohyb - na
two he remained quite still, staring curiously at the place   miesto, kde Harry práve zmizol. Možno dospel k záveru, že   okamžik totiž zůstal nehybně stát a upřeně zíral na místo,
where Harry had just vanished. Perhaps deciding that that all   videl iba Dumbledora škrabať si nos na obálke knihy, lebo   kde Harry právě zmizel. Pak nejspíš usoudil, že to, co
he had seen was Dumbledore scratching his nose on the front   Harry ju rýchlo vrátil na policu. A tak Thicknesse napokon   viděl, byl pouze Brumbál, který se na obálce knihy -
of the book, for Harry had hastily replaced it upon the shelf.   podišiel k stolu, zamieril prútikom na brko v kalamári.   Harry ji ještě stačil spěšně vrátit na polici - poškrábal na
Thicknesse finally walked to the desk and pointed his wand at   Brko vyskočilo a čmáralo lístok Umbridgeovej. Veľmi   nose, přešel konečně ke stolu a namířil hůlkou na brk
the quill standing ready in the ink pot. It sprang out and began   pomaly, takmer nedýchajúc, Harry cúval z kancelárie do   připravený v kalamáři. Brk vyskočil z kalamáře a začal
scribbling a note to Umbridge. Very slowly, hardly daring to   rozšírenej chodby.   škrábat vzkaz pro Umbridgeovou. Harry se sotva odvážil
breathe, Harry backed out of the office into the open area       dýchat a pomalu vycouval z kanceláře do otevřeného
beyond.       prostoru na chodbě.
The pamphlet-makers were still clustered around the   Výrobcovia letákov ešte stáli okolo zvyškov detonátora,   Výrobci brožurek pořád ještě postávali kolem
remains of the Decoy Detonator, which continued to hoot   ktorý slabo húkal a dymil. Harry sa už ponáhľal po chodbe,   pozůstatků děsivého dělobuchu, který vypouštěl poslední
feebly as it smoked. Harry hurried off up the corridor as the   keď mladá čarodejnica povedala: „Stavím sa, že sa to sem   zbytky kouře a tu a tam mdle zatroubil. "Vsadím se, že to
young witch said, “I bet it sneaked up here from Experimental   prikradlo z Oddelenia experimentálnych kúzel. Sú takí   sem uteklo z kanceláře výboru pro pokusná kouzla," říkala
Charms, they’re so careless, remember that poisonous duck?”   nedbanliví, pamätáte sa na tú otrávenú kačicu?“   právě mladá čarodějka, když kolem ní Harry spěšně
        procházel a mířil chodbou pryč. "Jsou tam hrozně
        neopatrní, vzpomínáte na tu jedovatou kachnu?"
Speeding back toward the lifts, Harry reviewed his options.   Harry sa ponáhľal naspäť k výťahom a premýšľal, čo   Harry běžel k výtahům a v duchu zvažoval možnosti
It had never been likely that the locket was here at the   teraz spraviť. Bolo celkom nepravdepodobné, že by   dalšího postupu. Nikdy nebylo příliš pravděpodobné, že se
Ministry, and there was no hope of bewitching its whereabouts   medailón bol na ministerstve, a nemal ani nádej pomocou   medailonek nachází tady na ministerstvu, a rozhodně
out of Umbridge while she was sitting in a crowded court.   kúzel dostať z Umbridgeovej, kde sa nachádza, kým sedí v   neměli sebemenší naději, že se nějakým kouzlem dozvědí,
Their priority now had to be to leave the Ministry before they   plnej súdnej sieni. Predovšetkým musia z ministerstva   kam ho Umbridgeová schovala, dokud bude sedět v
were exposed, and try again another day. The first thing to do   odísť prv, než ich odhalia, a skúsiť to inokedy. Najprv musí   soudní síni plné dalších lidí. Nejdůležitější teď bylo zmizet
was to find Ron, and then they could work out a way of   nájsť Rona a potom vymyslia spôsob, ako dostať Hermionu   z ministerstva dřív, než budou odhaleni, a zkusit to znovu
extracting Hermione from the courtroom.   zo súdnej siene.   někdy jindy. Ze všeho nejdřív musel najít Rona, aby spolu
        vymysleli nějaký způsob, jak Hermionu vytáhnout z
        jednání soudu.
The lift was empty when it arrived. Harry jumped in and   Výťah prišiel prázdny. Harry doň naskočil a len čo sa   Výtah přijel zcela prázdný. Harry skočil do kabiny, a
pulled off the Invisibility Cloak as it started its descent. To his   pohol nadol, stiahol si neviditeľný plášť. Odľahlo mu, keď   když začala klesat, stáhl ze sebe neviditelný plášť. Kabina
enormous relief, when it rattled to a halt at level two, a   zarachotil a zastal na druhom podlaží a nastúpil doň   k jeho nezměrné úlevě hrkavě zastavila v druhém patře a
soaking-wet and wild-eyed Ron got in.   premočený Ron s vyvalenými očami.   přistoupil do ní zcela promočený a vykulený Ron.
“M-morning,” he stammered to Harry as the lift set off   „B-bré ráno,“ zajachtal Harrymu, keď sa výťah zase   "D-dobré ráno," pozdravil koktavě Harryho, když se
again.   pohol.   výtah znovu rozjel.
“Ron, it’s me, Harry!”   „Ron, to som ja, Harry!“   "To jsem já, Rone, Harry!"
“Harry! Blimey, I forgot what you looked like - why isn’t   „Harry! Prepánajána, zabudol som, ako vyzeráš – prečo   "Harry! Zatraceně, zapomněl jsem, jak vypadáš! Proč s
Hermione with you?”   nie je Hermiona s tebou?“   tebou není Hermiona?"
“She had to go down to the courtrooms with Umbridge, she   „Musela ísť do súdnej siene s Umbridgeovou, nemohla   "Musela jít s Umbridgeovou dolů do soudní síně,
couldn’t refuse, and -”   odmietnuť, a…“   nemohla to odmítnout a -"
But before Harry could finish the lift had stopped again.   No kým Harry stihol dokončiť, výťah znovu zastal.   Než ale stačil Harry doříct, co se stalo, výtah znovu
The doors opened and Mr. Weasley walked inside, talking to   Dvere sa otvorili a nastúpil pán Weasley a pokračoval v   zastavil. Dveře se otevřely a do kabiny nastoupil pan
an elderly witch whose blonde hair was teased so high it   rozhovore so staršou čarodejnicou s plavými vlasmi,   Weasley zabraný do hovoru s nějakou postarší čarodějkou,
resembled an anthill.   vyčesanými tak vysoko, že sa podobali na mravenisko.   která měla světlé vlasy vyčesané tak vysoko, že
        připomínaly mraveniště.
“… I quite understand what you’re saying, Wakanda, but   „… úplne chápem, čo hovoríte, Wakanda, ale obávam   "... naprosto chápu, co mi chcete říct, Wakando, ale
I’m afraid I cannot be party to -”   sa, že sa nemôžem zúčastniť…“   nemohu se bohužel propůjčit k -"
Mr. Weasley broke off; he had noticed Harry. It was very   Pán Weasley sa odmlčal, všimol si Harryho. Bolo to   Pan Weasley se zarazil v polovině věty, když si všiml
strange to have Mr. Weasley glare at him with that much dislike.   veľmi zvláštne, lebo sa naňho znechutene zamračil. Dvere   Harryho. Bylo velice zvláštní vidět, jak na něj pan
The lift doors closed and the four of them trundled   výťahu sa zatvorili a všetci štyria, natriasajúc sa, sa viezli   Weasley hledí s takovým odporem v očích. Dveře výtahu
downward once more.   dolu.   se zavřely a všichni čtyři se opět pomalu rozjeli dolů.
“Oh hello, Reg,” said Mr. Weasley, looking around at the   „Zdravím, Reg,“ pozdravil pán Weasley a obzrel sa, keď   "Zdravím, Regi," utrousil pan Weasley a ohlédl se,
sound of steady dripping from Ron’s robes. “Isn’t your wife in   počul kvapkanie z Ronovho habitu. „Nie je vaša manželka   protože ho zaujalo pleskání kapek vody, neustále
for questioning today? Er - what’s happened to you? Why are   dnes na výsluchu? Ech, čo sa vám stalo? Prečo ste taký   kanoucích z Ronova hábitu. "Není vaše manželka zrovna
you so wet?”   mokrý?“   dnes na pohovoru? A hrome - co se vám to stalo? Proč
        jste tak zmáčený?"
“Yaxley’s office is raining,” said Ron. He addressed Mr.   „V Yaxleyho kancelárií prší,“ odpovedal Ron. Hovoril to   "V Yaxleyho kanceláři prší," vysvětlil Ron. Mluvil
Weasley’s shoulder, and Harry felt sure he was scared that his   plecu pána Weasleyho a Harry si bol celkom istý, že sa   panu Weasleymu kamsi do ramene a Harrymu bylo jasné,
father might recognize him if they looked directly into each   bojí, aby ho otec náhodou nespoznal, keby sa ich pohľady   že má strach, aby ho otec nepoznal, kdyby se mu podíval
other’s eyes. “I couldn’t stop it, so they’ve sent me to get   stretli. „Nemohol som to zastaviť, a tak ma poslali po   přímo do očí. "Neuměl jsem to zarazit, tak mě poslali pro
Bernie - Pillsworth, I think they said -”   Bernieho… Pillswortha, myslím, že povedali…“   Bernieho... Pillswortha, myslím, že říkali -"
“Yes, a lot of offices have been raining lately,” said Mr.   „Áno, v mnohých kanceláriách v poslednom čase   "Ano, ve spoustě kanceláří poslední dobou prší,"
Weasley. “Did you try Meterolojinx Recanto? It worked for   pršalo,“ prikývol pán Weasley. „Skúsili ste meteolo   přikývl pan Weasley. "Vyzkoušel jste Meteolodabra
Bletchley.”   recanto? U Bletchleyho to zabralo.“   negato? U Bletchleyho to zabralo."
“Meteolojinx Recanto?” whispered Ron. “No, I didn’t.   „Meteolo recanto?“ zašepkal Ron. „Nie, neskúsil som.   "Meteolodabra negato?" opakoval po něm šeptem
Thanks, D - I mean, thanks, Arthur.”   Ďakujem, ta… teda ďakujem, Artur.“   Ron. "Ne, to jsem nezkoušel. Díky, ta... chci říct, díky,
        Arture."
The lift doors opened; the old witch with the anthill hair left,   Dvere výťahu sa otvorili, stará čarodejnica s účesom ako   Dveře výtahu se otevřely, stará čarodějka s vlasy jako
and Ron darted past her out of sight. Harry made to follow   mravenisko vystúpila a Ron vybehol popri nej a zmizol.   mraveniště vystoupila, Ron proběhl kolem ní a zmizel z
him, but found his path blocked as Percy Weasley strode into   Harry sa ho chystal nasledovať, ale zistil, že mu cestu   dohledu. Harry chtěl jít za ním, cestu mu ale zablokoval
the lift, his nose buried in some papers he was reading.   zablokoval Percy Weasley, ktorý vošiel do výťahu s nosom   Percy Weasley, který vešel do kabiny s nosem zabořeným
    zahrabaným do nejakých papierov.   do nějakých papírů.
Not until the doors had clanged shut again did Percy realize   Až keď sa dvere s buchotom zatvorili, Percy si   Teprve když za ním dveře znovu hlasitě zaklaply,
he was in a lift with his father. He glanced up, saw Mr.   uvedomil, že je vo výťahu s otcom. Zdvihol pohľad, uvidel   uvědomil si Percy, že je ve výtahu s otcem. Zvedl oči,
Weasley, turned radish red, and left the lift the moment the   pána Weasleyho, očervenel ako reďkovka a vystúpil z   spatřil pana Weasleyho, zrudl jako ředkvička a vyskočil z
doors opened again. For the second time, Harry tried to get   výťahu, len čo sa dvere znovu otvorili. Harry sa po druhý   kabiny v okamžiku, kdy se dveře opět otevřely. Harry se
out, but this time found his way blocked by Mr. Weasley’s arm.   raz pokúšal dostať von, ale tentoraz mu cestu zablokovalo   už podruhé pokusil vystoupit, tentokrát mu v tom ale
    rameno pána Weasleyho.   zabránila natažená paže pana Weasleyho.
“One moment, Runcorn.”   „Moment, Runcorn.“   "Okamžik, Runcorne."
The lift doors closed and as they clanked down another   Dvere výťahu sa zatvorili, zostupovali na ďalšie podlažie   Dveře výtahu se zavřely, a zatímco sjížděli o další patro
floor, Mr. Weasley said, “I hear you had information about   a pán Weasley povedal: „Počul som, že si udal Dirka   níž, pan Weasley na něj vyjel: "Slyšel jsem, že jste udal
Dirk Cresswell.”   Cresswella.“   Dirka Cresswella."
Harry had the impression that Mr. Weasley’s anger was no   Harry mal dojem, že stretnutie s Percym ešte väčšmi   Harry měl dojem, že nenadálé setkání s Percym vztek
less because of the brush with Percy. He decided his best   roznietilo hnev pána Weasleyho. Rozhodol sa, že najlepšie   pana Weasleyho ještě umocnilo. Rozhodl se, že nejlepší
chance was to act stupid.   bude, ak sa bude tváriť hlúpo.   bude hrát hloupého.
“Sorry?” he said.   „Prosím?“ spýtal sa.   "Co prosím?" zeptal se.
“Don’t pretend, Runcorn,” said Mr. Weasley fiercely. “You   „Nepredstieraj, Runcorn,“ zlostne pokračoval pán   "Nehrajte to na mě, Runcorne," osopil se na něj zuřivě
tracked down the wizard who faked his family tree, didn’t   Weasley. „Odhalil si čarodejníka, ktorý sfalšoval svoj   pan Weasley. "Toho kouzelníka, co předložil falešný
you?”   rodokmeň, však?“   rodokmen, jste vypátral a nahlásil vy, nemám pravdu?"
“I - so what if I did?” said Harry.   „Ja… No a čo?“ mykol plecom Harry.   "A i kdyby - co má být?" zahučel Harry.
“So Dirk Cresswell is ten times the wizard you are,” said Mr.   „Dirk Cresswell je desať ráz schopnejší čarodejník ako   "Jen to, že Dirk Cresswell je desetkrát lepší kouzelník
Weasley quietly, as the lift sank ever lower. “And if he survives   ty,“ potichu povedal pán Weasley, keď výťah klesol ešte   než vy," odpověděl tiše pan Weasley, zatímco výtah
Azkaban, you’ll have to answer to him, not to mention his   nižšie. „A ak prežije Azkaban, budeš sa mu zodpovedať, a   sjížděl ještě níž. "A pokud se vrátí z Azkabanu živý,
wife, his sons, and his friends -”   to nespomínam jeho manželku, synov a priateľov…“   budete se muset zodpovídat nejen jemu, ale i jeho
        manželce, synům a přátelům -"
“Arthur,” Harry interrupted, “you know you’re being   „Artur,“ prerušil ho Harry, „vieš, že ťa sledujú, však?“   "Arture," skočil mu do řeči Harry, "víte přece, že vás
tracked, don’t you?”       sledují, ne?"
“Is that a threat, Runcorn?” said Mr. Weasley loudly.   „Je to hrozba, Runcorn?“ nahlas sa spýtal pán Weasley.   "To má být výhrůžka, Runcorne?" vyjel na něj hlasitě
        pan Weasley.
“No,” said Harry, “it’s a fact! They’re watching your every   „Nie,“ povedal Harry. „Je to fakt! Sledujú každý tvoj   "Ne," zavrtěl hlavou Harry, "to je fakt! Hlídají vás na
move -”   pohyb…“   každém kroku -"
The lift doors opened. They had reached the Atrium. Mr.   Dvere výťahu sa otvorili. Prišli do Átria. Pán Weasley   Dveře výtahu se otevřely. Dojeli až do atria. Pan
Weasley gave Harry a scathing look and swept from the lift.   vrhol na Harryho zničujúci pohľad a vystúpil z výťahu.   Weasley zpražil Harryho pohrdavým pohledem a vystoupil
Harry stood there, shaken. He wished he was impersonating   Harry tam stál otrasený. Želal si, aby mal radšej hocijakú   z kabiny. Harry zůstal otřeseně stát uvnitř. Litoval, že se
somebody other than Runcorn… The lift doors clanged shut.   inú podobu, len nie Runcornovu… Dvere výťahu sa znovu   nevydává za někoho jiného než právě za Runcorna...
    zatvorili.   Dveře výtahu zarachotily a zavřely se.
Harry pulled out the Invisibility Cloak and put it back on.   Harry vytiahol neviditeľný plášť a znovu si ho prehodil.   Harry vytáhl neviditelný plášť a znovu ho přes sebe
He would try to extricate Hermione on his own while Ron was   Pokúsi sa vytiahnuť Hermionu zo súdu sám, kým sa Ron   přehodil. Rozhodl se, že se pokusí dostat Hermionu ven
dealing with the raining office. When the doors opened, he   bude trápiť s tou upršanou kanceláriou. Dvere sa otvorili a   sám, než dá Ron do pořádku deštivou kancelář. Když se
stepped out into a torch-lit stone passageway quite different   on vyšiel do kamennej chodby osvetlenej fakľami, celkom   dveře otevřely, vyšel do kamenného podzemního tunelu,
from the wood-paneled and carpeted corridors above. As the   inej ako drevom obložené chodby s kobercami vo vyšších   kde plápolaly pochodně. Byl zcela odlišný od chodeb s
lift rattled away again, Harry shivered slightly, looking toward   podlažiach. Keď výťah znovu zarachotil, Harry sa trochu   dřevěným ostěním a koberci na podlaze ve vyšších
the distant black door that marked the entrance to the   striasol a hľadel na vzdialené čierne dvere – vchod do   patrech. Výtah rachotivě odjel, Harry se nepatrně otřásl a
Department of Mysteries.   Oddelenia záhad.   zahleděl se na vzdálené černé dveře, za nimiž byl vchod
        do odboru záhad.
He set off, his destination not the black door, but the   Nevykročil však k čiernym dverám, ale k tým na ľavej   Vyrazil chodbou kupředu, jeho cílem ovšem tentokrát
doorway he remembered on the left hand side, which opened   strane, ktoré viedli ku schodisku do súdnych siení, ako si   nebyly černé dveře, ale jiné, které byly po jeho levé ruce,
onto the flight of stairs down to the court chambers. His mind   pamätal. Cestou v duchu preberal možnosti: ešte stále mal   jak si vzpomínal, a vedly na schodiště, po němž se
grappled with possibilities as he crept down them: He still had   dva falošné detonátory, ale možno bude lepšie jednoducho   scházelo k soudním síním. Když se po nich tiše kradl dolů,
a couple of Decoy Detonators, but perhaps it would be better   zaklopať na dvere siene, vojsť ako Runcorn a požiadať o pár   zvažoval v duchu různé možnosti, které se mu nabízely.
to simply knock on the courtroom door, enter as Runcorn, and   slov s Mafaldou. Nevedel však, či je Runcorn dostatočne   Zbývalo mu ještě pár děsivých dělobuchů, možná by ale
ask for a quick word with Mafalda? Of course, he did not   dôležitý, aby si to mohol dovoliť, a aj keby sa mu to   bylo lepší zaklepat prostě na dveře soudní síně, vejít v
know whether Runcorn was sufficiently important to get away   podarilo, ak by sa Hermiona nevrátila, začali by ich hľadať,   Runcornově podobě a požádat, jestli by si nemohl na
with this, and even if he managed it, Hermione’s nonreappearance   prv než sa dostanú z ministerstva…   okamžik promluvit s Mafaldou. Samozřejmě nevěděl, jestli
might trigger a search before they were clear of       je Runcorn dostatečně důležitý, aby si něco takového mohl
the Ministry…       dovolit, a i kdyby se mu to podařilo, hrozilo nebezpečí, že
        když se Hermiona včas nevrátí, začnou je hledat dřív, než
        se jim podaří z ministerstva zmizet...
Lost in thought, he did not immediately register the unnatural   Pretože bol zamyslený, nepostrehol ihneď   Byl natolik pohroužen v myšlenkách, že si nějakou
chill that was creeping over him, as if he were descending   neprirodzený chlad, ktorý sa okolo neho rozlieval, akoby   chvíli nevšiml nepřirozeného chladu, který se ho
into fog. It was becoming colder and colder with every   vstupoval do hmly. S každým krokom bolo čoraz   zmocňoval, jako by se nořil do studené mlhy. S každým
step he took; a cold that reached right down his throat and   chladnejšie: chlad mu prenikal až do hrdla, trhal mu pľúca.   dalším krokem cítil větší a větší zimu a byl to chlad, který
tore at his lungs. And then he felt that stealing sense of   A potom sa doňho vkrádal pocit zúfalstva a beznádeje,   mu zalézal do hrdla a spaloval mu plíce. A pak pocítil vlnu
despair, or hopelessness, filling him, expanding inside him…   napĺňal ho, šíril sa v ňom…   známého plíživého zoufalství, beznaděj ho celého
        zaplňovala a vzdouvala se v něm...
Dementors, he thought.   Dementori, pomyslel si.   Mozkomorové, uvědomil si.
And as he reached the foot of the stairs and turned to his   Zišiel po schodoch až dolu, zabočil doprava a uvidel   Když došel na spodní konec schodiště a zabočil
right he saw a dreadful scene. The dark passage outside the   strašnú scénu. Tmavá chodba pred súdnymi miestnosťami   doprava, naskytl se jeho očím příšerný výjev. V temné
courtrooms was packed with tall, black-hooded figures, their   bola plná vysokých postáv s tvárami úplne skrytými pod   chodbičce před soudními síněmi se to jen hemžilo
faces completely hidden, their ragged breathing the only sound   čiernymi kapucňami a jediným zvukom na tom mieste bol   vysokými postavami v černých kápích, které jim dokonale
in the place. The petrified Muggle-borns brought in for   ich prerývaný dych. Zmeravení čarodejníci muklovského   zakrývaly obličeje, a jejich přerývaný dech tu byl jediným
questioning sat huddled and shivering on hard wooden   pôvodu, ktorých priviedli na výsluch, sedeli schúlení na   slyšitelným zvukem. Hrůzou ztuhlí čarodějové z
benches. Most of them were hiding their faces in their hands,   tvrdých drevených laviciach a triasli sa. Väčšina z nich si   mudlovských rodin, kteří sem byli přivedeni k výslechu,
perhaps in an instinctive attempt to shield themselves from the   ukrývala tváre v dlaniach. Možno sa tak podvedome   zhrouceně seděli a třásli se na tvrdých dřevěných lavicích,
dementors’ greedy mouths. Some were accompanied by   pokúšali ochrániť pred lačnými ústami dementorov.   většinou s obličejem v dlaních, jako by se instinktivně
families, others sat alone. The dementors were gliding up and   Niektorých sprevádzali príbuzní, iní sedeli sami.   snažili chránit před chtivými ústy mozkomorů. Někteří
down in front of them, and the cold, and the hopelessness, and   Dementori kĺzavo prechádzali popred nich sem a tam a   čekali v doprovodu svých rodin, jiní tu seděli zcela sami.
the despair of the place laid themselves upon Harry like a   chlad, beznádej a zúfalstvo toho miesta pohlcovali Harryho   Mozkomorové před nimi poletovali nahoru a dolů a
curse…   ako kliatba…   panující atmosféra chladu, beznaděje a zoufalství na
        Harryho doléhala jako kletba...
Fight it, he told himself, but he knew that he could not   Bráň sa tomu, hovoril si, ale vedel, že nemôže vyvolať   Bojuj s tím, poroučel si v duchu, bylo mu ale jasné, že
conjure a Patronus here without revealing himself instantly. So   Patronusa bez toho, aby sa okamžite neodhalil. A tak šiel   tady nemůže vyčarovat Patrona, aniž tím v tu ránu
he moved forward as silently as he could, and with every step   ďalej, čo najtichšie, ako mohol, a s každým krokom sa do   prozradí, co je zač. Postupoval tedy co nejtišeji kupředu, a
he took numbness seemed to steal over his brain, but he   jeho mozgu zakrádala čoraz väčšia otupenosť, no nútil sa   přestože s každým dalším krokem jako by se jeho mozku
forced himself to think of Hermione and of Ron, who needed   myslieť na Hermionu a na Rona, ktorí ho potrebujú.   zmocňovala větší otupělost, přinutil se myslet na Rona a
him.       Hermionu, kteří ho potřebují.
Moving through the towering black figures was terrifying:   Prechádzať pomedzi týčiace sa čierne postavy bolo   Procházet tím houfcem obrovských černých postav
The eyeless faces hidden beneath their hoods turned as he   desivé. Tváre bez očí, skryté pod kapucňami, sa obracali za   bylo strašné; obličeje bez očí, skryté pod kápěmi plášťů, se
passed, and he felt sure that they sensed him, sensed, perhaps,   ním, keď ich míňal, a bol si istý, že ho cítia, možno cítia   za ním otáčely, když je míjel, a Harry si byl jistý, že o něm
a human presence that still had some hope, some resilience…   prítomnosť človeka, ktorý ešte má nejakú nádej, ešte   vědí. Pomyslel si, že možná cítí přítomnost někoho, kdo
    odoláva…   ještě neztratil všechnu naději, kdo se ještě úplně
        nezlomil...
And then, abruptly and shockingly amid the frozen silence,   A potom sa odrazu a nečakane uprostred toho   A pak se nečekaně otevřely jedny z dveří vedoucích do
one of the dungeon doors on the left of the corridor was flung   meravého ticha dvere žalára naľavo otvorili a ozvali sa z   sklepení po levé straně chodby a ven dolehlo příšerné
open and screams echoed out of it.   nich výkriky.   kvílení. Uprostřed toho strnulého mlčení to byl doslova
        šok.
“No, no, I’m half-blood, I’m half-blood, I tell you! My father   „Nie, nie, ja mám z polovice čarodejnícku krv, som   "Ne, ne, jsem smíšeného původu, říkám vám, že jsem
was a wizard, he was, look him up, Arkie Alderton, he’s a well   napoly čarodejník, hovorím vám! Môj otec bol čarodejník,   smíšeného původu! Můj otec byl kouzelník, doopravdy
known broomstick designer, look him up, I tell you - get your   bol, vyhľadajte si ho, Arkie Alderton, je to dobre známy   byl, najděte si to! Arkie Alderton, je to známý konstruktér
hands off me, get your hands off -”   konštruktér metiel, vyhľadajte si ho, hovorím vám –   košťat, tak si to přece najděte, proboha - nesahejte na mě,
    pustite ma, pustite ma…“   dejte ty ruce pryč -"
“This is your final warning,” said Umbridge’s soft voice,   „Toto je posledné varovanie,“ ozval sa Umbridgeovej   "Toto je poslední varování," přerušila ho Umbridgeová
magically magnified so that it sounded clearly over the man’s   tichý hlas, čarami zosilnený tak, že ho bolo jasne počuť aj   hlasem, který byl klidný, ale kouzlem zesílený, takže ho
desperate screams. “If you struggle, you will be subjected to   napriek zúfalým výkrikom muža. „Ak sa budete brániť,   bylo jasně slyšet i přes mužův zoufalý křik. "Budete-li
the Dementor’s Kiss.”   vystavíme vás bozku dementora.“   klást odpor, budete podroben mozkomorovu polibku."
The man’s screams subsided, but dry sobs echoed through   Výkriky stíchli, ale po chodbe sa ozývali trhané vzlyky.   Odsouzencovo ječení utichlo, chodbou se ale nesla
the corridor.       ozvěna dutých vzlyků.
“Take him away,” said Umbridge.   „Odveďte ho,“ prikázala Umbridgeová.   "Odveďte ho," nařídila Umbridgeová.
        Ve dveřích soudní síně se objevili dva mozkomorové a
Two dementors appeared in the doorway of the courtroom,   Vo dverách súdnej siene sa zjavili dvaja dementori a   zahnívajícíma strupatýma rukama sevřeli v nadloktí
their rotting, scabbed hands clutching the upper arms of a   hnijúcimi šupinatými rukami zvierali zamdlievajúcemu   kouzelníka, který v tu ránu zjevně omdlel. Odplouvali s
wizard who appeared to be fainting. They glided away down   čarodejníkovi ramená. Kĺzavo s ním odchádzali po chodbe   ním chodbou a za okamžik je pohltila temnota, jež se za
the corridor with him, and the darkness they trailed behind   a tma, ktorú nechávali za sebou, ich pohltila.   nimi táhla jako černý závoj.
them swallowed him from sight.        
“Next - Mary Cattermole,” called Umbridge.   „Ďalšia – Mary Cattermolová,“ zavolala Umbridgeová.   "Další - Mary Cattermoleová!" zavolala Umbridgeová.
A small woman stood up; she was trembling from head to   Malá žena vstala a chvela sa od hlavy po päty. Tmavé   Z lavice vstala drobná žena, která se od hlavy až k patě
foot. Her dark hair was smoothed back into a bun and she   vlasy mala hladko začesané do uzla a na sebe dlhý   vystrašeně třásla. Tmavé vlasy měla vyčesané do drdolu a
wore long plain robes. Her face was completely bloodless. As   jednoduchý habit. V tvári bola celkom bledá. Keď   oblečená byla v prostém dlouhém hábitu. V obličeji
she passed the dementors, Harry saw her shudder.   prechádzala popri dementoroch, Harry videl, ako ju   neměla jedinou kapku krve. Když procházela kolem
    striaslo.   mozkomorů, Harry viděl, jak se křečovitě otřásla.
He did it instinctively, without any sort of plan, because he   Urobil to inštinktívne, bez akéhokoľvek plánu, lebo   To, co udělal v příštím okamžiku, bylo zcela
hated the sight of her walking alone into the dungeon: As the   nezniesol pohľad na to, ako sama vchádza do žalára. Keď sa   instinktivní, naprosto neplánované; nedokázal se prostě
door began to swing closed, he slipped into the courtroom   dvere začali zatvárať, prekĺzol do súdnej siene za ňou.   dívat na to, jak úplně sama vchází do sklepení. Když se
behind her.       dveře začaly zavírat, proklouzl do soudní síně za ní.
It was not the same room in which he had once been   Nebola to tá istá miestnosť, v ktorej kedysi vyšetrovali   Nebyla to tatáž místnost, v níž byl sám kdysi vyslýchán
interrogated for improper use of magic. This one was much   jeho za nenáležité použitie mágie. Táto bola oveľa menšia a   za nepatřičné použití kouzel. Tahle byla mnohem menší, i
smaller, though the ceiling was quite as high it gave the   hoci strop bol rovnako vysoký, človeka v nej premáhal   když strop měla stejně vysoký. Působila klaustrofobním
claustrophobic sense of being stuck at the bottom of a deep   klaustrofobický pocit, že uviazol na dne hlbokej studne.   dojmem, jako by v ní byl člověk uzavřen na dně hluboké
well.       studny.
There were more dementors in here, casting their freezing   Vnútri boli ďalší dementori a vrhali svoju mrazivú auru   Uvnitř byli další mozkomorové, kteří celou síň
aura over the place; they stood like faceless sentinels in the   na celú miestnosť, stáli v kútoch ako strážcovia bez tvárí,   zamořovali svou mrazivou aurou - stáli jako beztvářné
corners farthest from the high, raised platform. Here, behind a   ďalej od vyvýšeného pódia. Na ňom za zábradlím sedela   stráže v obou koutech proti zvýšené tribuně, tyčící se
balustrade, sat Umbridge, with Yaxley on one side of her, and   Umbridgeová, vedľa nej Yaxley a na druhej strane   vysoko nad podlahou. Na tribuně seděla za sloupkovým
Hermione, quite as white-faced as Mrs. Cattermole, on the   Hermiona, rovnako bledá ako pani Cattermolová. Pod   zábradlím Umbridgeová, vedle ní z jedné strany Yaxley a
other. At the foot of the platform, a bight-silver, long-haired   stupienkom sa sem a tam prechádzala jasná strieborná   z druhé Hermiona, která byla v obličeji stejně bílá jako
cat prowled up and down, up and down, and Harry realized   dlhosrstá mačka a Harry si uvedomil, že je tam preto, aby   paní Cattermoleová. Pod tribunou přecházela nepřetržitě
that it was there to protect the prosecutors from the despair   chránila žalobcov pred zúfalstvom, ktoré vyžarovalo z   sem a tam zářivě stříbrná chlupatá kočka a Harry si
that emanated from the dementors: That was for the accused   dementorov. To mali pociťovať obvinení, nie obviňujúci.   uvědomil, že jejím úkolem je chránit žalobce před pocity
to feel, not the accusers.       beznaděje, jež vyzařovala z mozkomorů - ta byla určena
        jen obžalovaným, ne jejich soudcům.
“Sit down,” said Umbridge in her soft, silky voice.   „Sadnite si,“ tichým hodvábnym hlasom prehovorila   "Posaďte se," zavrněla Umbridgeová svým hebkým,
    Umbridgeová.   hedvábným hláskem.
Mrs. Cattermole stumbled to the single seat in the middle of   Pani Cattermolová tackavo podišla k jedinej stoličke   Paní Cattermoleová klopýtavě došla k jedinému křeslu
the floor beneath the raised platform. The moment she had sat   naprostriedku miestnosti pod zvýšeným stupienkom. Len   umístěnému uprostřed podlahy pod zvýšenou tribunou.
down, chains clinked out of the arms of the chair and bound   čo si sadla, z bočných operadiel stoličky vyskočili reťaze a   Jakmile na ně dosedla, vyjely z opěrek řetězy, kovově
her there.   pripútali ju.   zachřestily a pevně ji spoutaly.
“You are Mary Elizabeth Cattermole?” asked Umbridge.   „Ste Mary Elizabeth Cattermolová?“ spýtala sa   "Jste Mary Elizabeth Cattermoleová?" zeptala se
    Umbridgeová.   Umbridgeová.
Mrs. Cattermole gave a single, shaky nod.   Pani Cattermolová jediný raz trasľavo prikývla.   Paní Cattermoleová se zmohla jen na jediné roztřesené
        přikývnutí.
“Married to Reginald Cattermole of the Magical   „Vydatá za Reginalda Cattermola z Oddelenia magickej   "Provdaná za Reginalda Cattermolea z oddělení
Maintenance Department?”   údržby?“   kouzelné údržby?"
Mrs. Cattermole burst into tears.   Pani Cattermolovej vyhŕkli slzy.   Paní Cattermoleová se rozplakala.
“I don’t know where he is, he was supposed to meet me   „Neviem, kde je, mali sme sa tu stretnúť!“   "Nevím, kde je, měl se tady se mnou sejít!"
here!”       Umbridgeová jako by ji neslyšela.
Umbridge ignored her.   Umbridgeová ju ignorovala.    
“Mother to Maisie, Ellie and Alfred Cattermole?” Mrs.   „Matka Maisie, Ellie a Alfreda Cattermola?“   "Matka Maisie, Ellie a Alfréda Cattermoleových?"
Cattermole sobbed harder than ever.   Pani Cattermolová vzlykala ešte hlasnejšie.   Paní Cattermoleová se rozvzlykala ještě hlasitěji.
“They’re frightened, they think that I might not come home   „Boja sa, myslia si, že sa možno nevrátim domov.“   "Mají strach, myslí si, že se možná domů nevrátím -"
-        
“Spare us,” spat Yaxley. “The brats of Mudbloods do not   „Ušetrite nás tých rečí,“ zahriakol ju Yaxley. „Nejakí   "Toho nás ušetřte," štěkl Yaxley. "Spratkové
stir our sympathies.”   humusácki fagani v nás nevyvolajú súcit.“   mudlovských šmejdů nás určitě nedojmou."
Mrs. Cattermole’s sobs masked Harry’s footsteps as he   Vzlyky pani Cattermolovej zamaskovali Harryho kroky.   Vzlyky paní Cattermoleové zamaskovaly zvuk kroků,
made his way carefully toward the steps that led up to the   Pomaly kráčal ku schodíkom na zvýšený stupienok. Len čo   když se Harry pomalu a opatrně blížil ke schodům ke
raised platform. The moment he had passed the place where   prišiel na miesto, kde strážila mačka Patronus, pocítil   zvýšené tribuně. Jakmile přešel hranici, na níž patroloval
the Patronus cat patrolled, he felt the change in temperature:   zmenu teploty – bolo tam teplo a príjemne. Bol si istý, že   stříbrný Patron v podobě kočky, pocítil výraznou změnu -
It was warm and comfortable here. The Patronus, he was sure,   Patronus vytvorila Umbridgeová, žiaril jasne, pretože tu   na téhle straně bylo tepleji a nic ho netížilo. Byl si naprosto
was Umbridge’s, and it glowed brightly because she was so   bola spokojná, bola vo svojom živle, dodržiavala pokrútené   jistý, že Patron patří Umbridgeové a září tak jasně proto, že
happy here, in her element, upholding the twisted laws she had   zákony, ktoré pomáhala tvoriť, pomaly a veľmi opatrne sa   je tady Umbridgeová absolutně šťastná - je ve svém živlu
helped to write. Slowly and very carefully he edged his way   posúval po stupienku za Umbridgeovú, Yaxleyho a   a prosazuje zvrácené zákony, které sama pomáhala
along the platform behind Umbridge, Yaxley, and Hermione,   Hermionu a sadol si za Hermionu. Bál sa, aby ju nevyľakal   vytvářet. Pozvolna a nanejvýš obezřetně se posouval po
taking a seat behind the latter. He was worried about making   a nemykla sa. Chcel na Umbridgeovú a Yaxleyho uvrhnúť   tribuně za zády Umbridgeové a Yaxleyho, a když došel až
Hermione jump. He thought of casting the Muffliato charm   zaklínadlo muffliato, no aj keby to slovo zašepkal,   za Hermionu, posadil se za ni. Měl strach, aby ji nevyděsil.
upon Umbridge and Yaxley, but even murmuring the word   Hermiona by sa mohla zľaknúť. Vtom Umbridgeová   Napadlo ho použít na Umbridgeovou a Yaxleyho
might cause Hermione alarm. Then Umbridge raised her voice   zvýšeným hlasom oslovila pani Cattermolovú a Harry sa   zaklínadlo Ševelissimo, obával se ale, že i to jediné
to address Mrs. Cattermole, and Harry seized his chance.   chopil príležitosti.   zašeptání by mohlo Hermionu vyplašit. Vtom
        Umbridgeová znovu zvýšeným hlasem oslovila paní
        Cattermoleovou a Harry se chopil příležitosti.
“I’m behind you,” he whispered into Hermione’s ear.   „Som za tebou,“ zašepkal Hermione do ucha.   "Jsem za tebou," hlesl Hermioně do ucha.
As he had expected, she jumped so violently she nearly   Tak ako očakával, vyskočila tak prudko, že takmer   Jak očekával, škubla sebou tak prudce, že málem
overturned the bottle of ink with which she was supposed to be   prevrhla fľašku s atramentom, ktorým mala zaznamenávať   převrhla kalamář s inkoustem, jímž měla zaznamenávat
recording the interview, but both Umbridge and Yaxley were   rozhovor, ale Umbridgeová a Yaxley sa sústredili na pani   průběh výslechu. Umbridgeová i Yaxley se ale plně
concentrating upon Mrs. Cattermole, and this went unnoticed.   Cattermolovú a nevšimli si to.   soustředili na paní Cattermoleovou a ničeho si nevšimli.
“A wand was taken from you upon your arrival at the   „Dnes pri príchode na ministerstvo vám zobrali prútik,   "Při příchodu na ministerstvo vám dnes byla odebrána
Ministry today, Mrs. Cattermole,” Umbridge was saying.   pani Cattermolová,“ hovorila Umbridgeová, „osem a   hůlka, paní Cattermoleová," říkala právě Umbridgeová.
“Eight-and-three-quarter inches, cherry, unicorn-hair core. Do   trištvrte stopy, čerešňa a jadro z vlasu jednorožca. Je to   Osm a tři čtvrtě palce, z třešňového dřeva s jádrem z žíně
you recognize the description?”   tak?“   jednorožce. Souhlasí ten popis?"
Mrs. Cattermole nodded, mopping her eyes on her sleeve.   Pani Cattermolová prikývla a utierala si oči do rukáva.   Paní Cattermoleová přikývla a otřela si rukávem oči.
“Could you please tell us from which witch or wizard you   „Mohli by ste nám povedať, ktorej čarodejnici alebo   "Mohla byste nám prosím prozradit, které čarodějce
took that wand?”   čarodejníkovi ste zobrali prútik?“   nebo kterému kouzelníkovi jste tu hůlku sebrala?"
“T-took?” sobbed Mrs. Cattermole. “I didn’t t-take it from   „Zobrala?“ vzlykala pani Cattermolová. „Ja som ho   "S-sebrala?" vzlykla paní Cattermoleová. "N-nikomu
anybody. I b-bought it when I was eleven years old. It - it - it -   nezobrala nikomu. Kúpila som ho, keď som mala jedenásť   jsem ji ne-nesebrala. K-koupila jsem ji, když mi bylo
chose me.”   rokov. Vybral si ma.“   jedenáct. T-to ona si mě vybrala."
She cried harder than ever.   Plakala ešte usedavejšie.   Rozplakala se ještě usedavěji.
Umbridge laughed a soft girlish laugh that made Harry want   Umbridgeová sa zasmiala tichým dievčenským   Umbridgeová se zasmála zvonivým smíchem malé
to attack her. She leaned forward over the barrier, the better   smiechom, pri ktorom mal Harry chuť vrhnúť sa na ňu.   holčičky, kvůli kterému měl Harry sto chutí po ní okamžitě
to observe her victim, and something gold swung forward too,   Naklonila sa dopredu ponad zábradlie, aby sa lepšie mohla   skočit. Naklonila se přes zábradlí, aby si svou oběť mohla
and dangled over the void: the locket.   pozrieť na svoju obeť, a pred ňou zavislo vo vzduchu a   lépe vychutnat, a zpod blůzy jí přitom vyklouzlo něco
    hojdalo sa čosi zlaté: medailón.   zlatého, co se houpalo na řetízku: medailonek.
Hermione had seen it; she let out a little squeak, but   Hermiona ho zbadala, potichu zjojkla, ale Umbridgeová   Hermiona si medailonku všimla a tiše vypískla,
Umbridge and Yaxley, still intent upon their prey, were deaf to   a Yaxley, takí sústredení na svoju korisť, boli hluchí ku   Umbridgeová i Yaxley však byli pořád plně soustředění na
everything else.   všetkému ostatnému.   svou kořist a vůči všemu ostatnímu zůstávali hluší.
“No,” said Umbridge, “no, I don’t think so, Mrs.   „Nie,“ povedala Umbridgeová, „nie, ja si to nemyslím,   "Ne," prohlásila Umbridgeová, "tak to určitě nebylo,
Cattermole. Wands only choose witches or wizards. You are   pani Cattermolová. Prútiky si vyberajú iba čarodejníkov   paní Cattermoleová. Hůlky si totiž vybírají jen čarodějky
not a witch. I have your responses to the questionnaire that   alebo čarodejnice. Vy nie ste čarodejnica. Mám tu dotazník   nebo kouzelníky. Vy čarodějka nejste. Mám tady vaše
was sent to you here - Mafalda, pass them to me.”   s vašimi odpoveďami – Mafalda, podajte mi ho.“   odpovědi na dotazník, který vám byl zaslán - podejte mi
        ho, Mafaldo."
Umbridge held out a small hand: She looked so toadlike at   Umbridgeová natiahla malú ruku: v tej chvíli sa tak   Umbridgeová natáhla malou ručku: tak věrně se v tom
that moment that Harry was quite surprised not to see webs   veľmi podobala ropuche, až Harryho prekvapovalo, že   okamžiku podobala ropuše, že Harryho překvapilo, že
between the stubby fingers. Hermione’s hands were shaking   nevidí medzi jej krátkymi prstami blany. Hermione sa   mezi jejími tupými prsty nevidí plovací blány. Šokované
with shock. She fumbled in a pile of documents balanced on   triasli ruky od šoku. Prehrabávala sa v kope dokumentov,   Hermioně se klepaly ruce. Neobratně se přehrabovala v
the chair beside her, finally withdrawing a sheaf of parchment   naklonená na stoličke, až napokon vytiahla zväzok   hromadě dokumentů, jež vratce spočívaly na židli před ní,
with Mrs. Cattermole’s name on it.   pergamenov s menom pani Cattermolovej.   až konečně vytáhla slohu pergamenových listů se jménem
        paní Cattermoleové.
“That’s - that’s pretty, Dolores,” she said, pointing at the   „To je… to je pekné, Dolores,“ ukazovala na prívesok   "To je - to je překrásná věcička, Dolores,"
pendant gleaming in the ruffled folds of Umbridge’s blouse.   ligotajúci sa vo volánoch Umbridgeovej blúzky.   poznamenala a ukázala na přívěsek třpytící se
        Umbridgeové v nabíraných záhybech blůzy.
“What?” snapped Umbridge, glancing down. “Oh yes -an   „Čo?“ oborila sa na ňu Umbridgeová a pozrela na   "Co?" štěkla Umbridgeová a sklopila oči. "Ach ano, to
old family heirloom,” she said, patting the locket lying on her   medailón. „Och, áno – staré rodinné dedičstvo,“   je staré rodinné dědictví," přikývla a poklepala rukou na
large bosom. “The S stands for Selwyn… I am related to the   vysvetľovala a pohladkala medailón, ktorý jej ležal na   medailonek spočívající na jejích balonovitých ňadrech.
Selwyns… Indeed, there are few pure-blood families to whom   prsiach. „To S znamená Selwyn… som príbuzná   To S znamená Selwyn... jsem totiž se Selwynovými
I am not related… A pity,” she continued in a louder voice,   Selwynovcov… Je skutočne už len málo čistokrvných   spřízněná... Popravdě řečeno je jen málo čistokrevných
flicking through Mrs. Cattermole’s questionnaire, “that the   rodín, s ktorými nie som spríbuznená… Škoda,“   rodin, se kterými bych nebyla spřízněná... Je ovšem
same cannot be said for you. ‘Parents professions: greengrocers’.”   pokračovala hlasnejšie a listovala v dotazníku pani   smůla," pokračovala hlasitěji a listovala dotazníkem paní
    Cattermolovej, „že to isté sa nedá povedať o vás. Povolanie   Cattermoleové, "že totéž nemůžeme říct i o vás. Povolání
    rodičov: obchodníci so zeleninou.“   rodičů: zelináři."
Yaxley laughed jeeringly. Below, the fluffy silver cat   Yaxley sa posmešne zasmial. Pod ním sa sem a tam   Yaxley se posměšně zachechtal. Chlupatá stříbrná
patrolled up and down, and the dementors stood waiting in the   prechádzala huňatá strieborná mačka a v kútoch čakali   kočka dole přecházela sem a tam a mozkomorové
corners.   dementori.   nehybně stáli v koutech a čekali.
It was Umbridge’s lie that brought the blood surging into   Pri Umbridgeovej lži sa Harrymu vovalila do mozgu krv   Když Harry slyšel Umbridgeovou tak nestydatě lhát,
Harry’s brain and obliterated his sense of caution - that the   a zastrela jeho zmysel pre opatrnosť – medailón, ktorý si   navalila se mu do hlavy krev a připravila ho o veškerou
locket she had taken as a bribe from a petty criminal was being   zobrala ako úplatok od malého zlodejíčka, teraz používa   opatrnost. Rozběsnilo ho, že medailonek, který si vyžádala
used to bolster her own pure-blood credentials. He raised his   ako dôkaz svojej čistokrvnosti. Zdvihol prútik a ani sa   jako úplatek od drobného zlodějíčka, používá jako doklad
wand, not even troubling to keep it concealed beneath the   neobťažoval skryť ho pod neviditeľným plášťom: „Nehýb   vlastního čistokrevného původu. Zvedl hůlku, aniž si dal
Invisibility Cloak, and said, “Stupefy!”   sa!“   záležet na tom, aby zůstala skryta pod neviditelným
        pláštěm, a vykřikl: "Mdloby na tebe!"
There was a flash of red light; Umbridge crumpled and her   Zablyslo sa červené svetlo, Umbridgeová sa zvalila a   Vyšlehl záblesk rudého světla. Umbridgeová se
forehead hit the edge of the balustrade: Mrs. Cattermole’s   čelom narazila do zábradlia. Papiere pani Cattermolovej   bezvládně zhroutila a narazila čelem na hranu
papers slid off her lap onto the floor and, down below, the   skĺzli na zem a strieborná mačka zmizla. Ľadový vzduch   sloupkového zábradlí. Papíry paní Cattermoleové jí
prowling silver cat vanished. Ice-cold air hit them like an   ich ovanul ako vietor. Zmätený Yaxley sa obzeral a hľadal   sklouzly z klína na zem a stříbrná kočka, přecházející pod
oncoming wind: Yaxley, confused, looked around for the   zdroj problémov. Uvidel Harryho ruku bez tela a prútik   tribunou sem a tam, zmizela; jako náhlý poryv větru přivál
source of the trouble and saw Harry’s disembodied hand and   mieriaci naňho. Aj on sa pokúsil vytiahnuť prútik, ale   zdola ledově chladný vzduch. Yaxley se zmateně
wand pointing at him. He tried to draw his own wand, but too   prineskoro.   rozhlížel, aby zjistil zdroj potíží, a spatřil, jak z prázdna trčí
late: “Stupefy!”       Harryho ruka a míří na něj hůlkou. Hmátl po své hůlce, už
        však bylo pozdě.
    „Nehýb sa!“   "Mdloby na tebe!"
Yaxley slid to the ground to lie curled on the floor.   Yaxley skĺzol na zem a zostal schúlený na dlážke.   Yaxley se sesul k zemi a zkroucený zůstal ležet na
        podlaze.
“Harry!”   „Harry!“   "Harry!"
“Hermione, if you think I was going to sit here and let her   „Hermiona, ak si si myslela, že tu budem sedieť a   "Jestli si myslíš, Hermiono, že jsem tady měl jen tak
pretend -”   dovolím jej, aby predstierala…“   sedět a nechat ji předstírat -"
“Harry, Mrs. Cattermole!”   „Harry, pani Cattermolová!“   "Harry, paní Cattermoleová!"
Harry whirled around, throwing off the Invisibility Cloak;   Harry sa zvrtol a odhodil neviditeľný plášť. Dolu   Nato se prudce otočil a shodil ze sebe neviditelný plášť.
down below, the dementors had moved out of their corners;   dementori vychádzali zo svojich kútov a kĺzavým   Dole pod nimi se ze svých koutů vynořili mozkomorové a
they were gliding toward the woman chained to the chair:   pohybom sa blížili k žene pripútanej reťazami k stoličke. Či   pluli vzduchem k ženě, která byla stále připoutaná ke
Whether because the Patronus had vanished or because they   preto, že Patronus zmizol, alebo cítili, že ich páni ich už   křeslu. Možná se pohnuli proto, že zmizel hlídkující
sensed that their masters were no longer in control, they   neovládajú, nemalo ich čo zadržiavať. Pani Cattermolová   Patron, nebo snad vycítili, že těm, kteří je ovládají, se
seemed to have abandoned restraint. Mrs. Cattermole let out a   vystrašene vykríkla, keď ju slizká chrastovitá ruka chytila   situace vymkla z rukou, zjevně však ztratili veškeré
terrible scream of fear as a slimy, scabbed hand grasped her   za bradu a dvíhala jej tvár.   zábrany. Paní Cattermoleové se vydral z úst děsivý výkřik
chin and forced her face back.       strachu, když ji slizká strupatá ruka popadla za bradu a
        zvrátila jí hlavu dozadu.
“EXPECTO PATRONUM!”   „EXPECTO PATRONUM!“   "Expecto patronum!"
The silver stag soared from the tip of Harry’s wand and   Z konca Harryho prútika vyletel strieborný jeleň a   Ze špičky Harryho hůlky vypálil stříbrný jelen a
leaped toward the dementors, which fell back and melted into   skočil k dementorom, tí cúvli a znova sa rozplynuli v   skokem vyrazil proti mozkomorům, kteří rychle couvli a
the dark shadows again. The stag’s light, more powerful and   tmavých tieňoch. Svetlo z jeleňa, oveľa mocnejšie a   znovu se ztratili v temných stínech. Jelen cválal kolem
more warming than the cat’s protection, filled the whole   teplejšie ako ochrana mačky, naplnilo celý žalár a rozlialo   dokola a celé sklepení se zaplnilo jasným světlem,
dungeon as it cantered around the room.   sa po celej miestnosti.   silnějším a teplejším, než byl ochranný svit kočky.
“Get the Horcrux,” Harry told Hermione.   „Vezmi horcrux,“ povedal Harry Hermione.   "Vezmi ten viteál!" křikl Harry na Hermionu.
He ran back down the steps, stuffing the Invisibility Cloak   Hnal sa dolu schodmi, zastrkujúc si pritom neviditeľný   Rozběhl se po schodech dolů, neviditelný plášť si
back into his bag, and approached Mrs. Cattermole.   plášť do batoha, a podišiel k pani Cattermolovej.   nacpal do kapsy a přiskočil k paní Cattermoleové.
“You?” she whispered, gazing into his face. “But - but Reg   „Vy?“ šepkala, hľadiac mu do tváre. „Ale… ale Reg   "Vy?" hlesla a nechápavě mu zírala do obličeje. "Ale -
said you were the one who submitted my name for   povedal, že to vy ste predložili moje meno na výsluch!“   ale Reg říkal, že jste to byl právě vy, kdo udal moje jméno
questioning!”       a poslal mě k výslechu!"
“Did I?” muttered Harry, tugging at the chains binding her   „Ja?“ zamrmlal Harry a ťahal reťaze, ktoré jej zväzovali   "To že jsem udělal?" zahučel Harry a tahal přitom za
arms, “Well, I’ve had a change of heart. Diffindo!” Nothing   ruky.   řetězy, kterými měla spoutané paže. "No, tak jsem si to
happened. “Hermione, how do I get rid of these chains?”   „Nuž, tak som si to rozmyslel. Diffindo!“ Nič sa nestalo.   nejspíš rozmyslel. Diffindo!" Nezaúčinkovalo to.
    „Hermiona, ako sa zbavím tých reťazí?“   Hermiono, jak se mám zbavit těch řetězů?
“Wait, I’m trying something up here -”   „Počkaj, ja tu niečo skúšam…“   "Počkej, něco tady nahoře zkouším -"
“Hermione, we’re surrounded by dementors!”   „Hermiona, sme obkľúčení dementormi!“   "Hermiono, vždyť všude kolem nás jsou
        mozkomorové!"
“I know that, Harry, but if she wakes up and the locket’s   „Ja viem, Harry, ale ak sa zobudí a medailón bude   "Já vím, Harry, ale jestli se probudí a ten medailonek
gone - I need to duplicate it -Geminio! There… That should   preč… Potrebujem jeho duplikát – Geminio!… Tak! To by   nebude mít - musím vyrobit duplikát... Geminio! To je
fool her…”   ju malo oklamať.“   ono... to by ji mělo zmást..."
Hermione came running downstairs.   Hermiona zbehla dolu schodmi.   Seběhla ze schodů.
“Let’s see… Relashio!”   „Počkaj… Relaxio!“   "Ukaž... Relashio!"
The chains clinked and withdrew into the arms of the chair.   Reťaze zacinkotali a vtiahli sa do operadiel stoličky.   Řetězy zachřestily a zatáhly se do opěrek křesla. Paní
Mrs. Cattermole looked just as frightened as ever before.   Pani Cattermolová vyzerala rovnako vystrašene ako   Cattermoleová se tvářila snad ještě vyděšeněji než předtím.
    predtým.    
“I don’t understand,” she whispered.   „Ja tomu nerozumiem,“ zašepkala.   "Ničemu nerozumím," špitla.
“You’re going to leave here with us,” said Harry, pulling her   „Pôjdete odtiaľto s nami,“ hovoril jej Harry a postavil ju.   "Teď odejdete s námi," řekl jí Harry a vytáhl ji na nohy.
to her feet. “Go home, grab your children, and get out, get out   „Choďte domov, vezmite deti a vypadnite, zmiznite z tejto   Běžte domů, seberte děti a někam utečte. Odjeďte třeba
of the country if you’ve got to. Disguise yourselves and run.   krajiny, ak budete musieť. Zamaskujte sa a bežte. Videli   ze země, pokud to bude nutné. Změňte si podobu a zmizte.
You’ve seen how it is, you won’t get anything like a fair hearing   ste, aké to je, tu sa nedočkáte spravodlivého výsluchu.“   Viděla jste sama, jak to tu chodí, nemůžete počítat s tím, že
here.”       se vám dostane spravedlivého slyšení."
“Harry,” said Hermione, “how are we going to get out of   „Harry, ako sa odtiaľto dostaneme, keď je vonku na   "Harry," zeptala se Hermiona, "jak se odtud dostaneme,
here with all those dementors outside the door?”   chodbe toľko dementorov?“ spýtala sa Hermiona.   když je za dveřmi taková spousta mozkomorů?"
“Patronuses,” said Harry, pointing his wand at his own. The   „S Patronusmi,“ povedal Harry a ukazoval prútikom na   "Použijeme Patrony," ukázal hůlkou na jelena a jeho
stag slowed and walked, still gleaming brightly, toward the   svojho. Jeleň spomalil a kráčal ku dverám, stále jasne   Patron, který stále jasně stříbrně zářil, teď zpomalil a
door. “As many as we can muster; do yours, Hermione.”   žiariac. „S toľkými, koľkých dokážeme vytvoriť. Vyčar   zamířil ke dveřím. "Tolik, kolik se nám jich podaří sehnat.
    svojho, Hermiona.“   Zavolej toho svého!"
“Expec - Expecto patronum,” said Hermione. Nothing   „Expec… Expecto patronum,“ jachtala. Nič sa nestalo.   "Expec... expecto patronum," zkusila to Hermiona. Nic
happened.       se však nestalo.
“It’s the only spell she ever has trouble with,” Harry told a   „To je jediné zaklínadlo, s ktorým mala v živote   "To je jediné kouzlo, s kterým mívá problémy,"
completely bemused Mrs. Cattermole. “Bit unfortunate,   problémy,“ vysvetľoval Harry užasnutej pani   vysvětloval Harry dokonale zmatené paní Cattermoleové.
really… Come on Hermione…”   Cattermolovej. „Je to smola… no tak, Hermiona…“   Zrovna teď se to ale nehodí... Tak dělej, Hermiono!
“Expecto patronum!”   „Expecto patronuml“   "Expecto patronum!"
A silver otter burst from the end of Hermione’s wand and   Z konca Hermioninho prútika vyskočila strieborná   Ze špičky Hermioniny hůlky vyrazila stříbrná vydra,
swam gracefully through the air to join the stag.   vydra a elegantne plachtila vo vzduchu, aby sa pripojila k   elegantně proplula vzduchem a připojila se k jelenovi.
    jeleňovi.    
“C’mon,” said Harry, and he led Hermione and Mrs.   „Poďme,“ zavelil Harry a viedol Hermionu a pani   "Jdeme!" zavelel Harry a vedl Hermionu i paní
Cattermole to the door.   Cattermolovú ku dverám.   Cattermoleovou ke dveřím.
When the Patronuses glided out of the dungeon there were   Keď Patronusy vykĺzli zo žalára, ozvali sa šokované   Jen co oba Patronové vypluli ze sklepení, ozvaly se z
cries of shock from the people waiting outside. Harry looked   výkriky ľudí čakajúcich vonku. Harry sa obzeral okolo   houfu čekajících na výslech ohromené výkřiky. Harry se
around; the dementors were falling back on both sides of   seba: dementori cúvali po oboch stranách a strácali sa v   rozhlédl - mozkomorové zleva i zprava spěšně couvali,
them, melding into the darkness, scattering before the silver   tme, rozpŕchli sa pred striebornými tvormi.   prchali před stříbrnými tvory a mizeli v temnotě.
creatures.        
“It’s been decided that you should all go home and go into   „Bolo rozhodnuté, že máte ísť domov a aj s rodinami sa   "Bylo rozhodnuto, že se všichni máte vrátit domů a
hiding with your families,” Harry told the waiting Muggleborn,   skryť,“ vyhlásil Harry ešte stále prikrčeným čarodejníkom   někde se i s rodinami ukrýt," oznámil Harry čekajícím
who were dazzled by the light of the Patronuses and still   muklovského pôvodu, oslepeným svetlom Patronusov.   čarodějům z mudlovských rodin, kteří byli oslněni září
cowering slightly. “Go abroad if you can. Just get well away   „Ujdite do zahraničia, ak môžete. Len sa držte čo najďalej   obou Patronů a stále ještě se ustrašeně krčili. "Pokud
from the Ministry. That’s the - er - new official position. Now,   od ministerstva. To je nové oficiálne vyhlásenie. Teraz iba   můžete, odcestujte do zahraničí. Hlavně se držte co nejdál
if you’ll just follow the Patronuses, you’ll be able to leave the   sledujte Patronusov a môžete odisť z Átria.“   od ministerstva. To je - totiž - nové oficiální stanovisko.
Atrium.”       A teď buďte tak laskavi a následujte naše Patrony,
They managed to get up the stone stops without being   Podarilo sa im dostať sa hore kamennými schodmi bez   dovedeme vás do atria, odkud budete moci odejít."
intercepted, but as they approached the lifts Harry started to   toho, aby ich niekto pristihol, no len čo sa priblížili k   Podařilo se jim vystoupit po kamenných schodech, aniž
have misgivings. If they emerged into the Atrium with a silver   výťahu, Harry začal pochybovať. Ak sa vynoria v Átriu so   je někdo zastavil, když se ale blížili k výtahům, začaly
stag, and otter soaring alongside it, and twenty or so people,   vznášajúcim sa strieborným jeleňom a vydrou pred sebou a   Harrym zmítat pochybnosti. Nemohl se zbavit pocitu, že
half of them accused Muggle-borns, he could not help feeling   s dvadsiatimi ľuďmi, z ktorých polovica sú obvinení   když se takhle objeví v atriu se stříbrným jelenem
that they would attract unwanted attention. He had just   čarodejníci muklovského pôvodu, určite vzbudia   doprovázeným vydrou a s nějakými dvaceti lidmi, z nichž
reached this unwelcome conclusion when the lift clanged to a   nežiaducu pozornosť. Práve dospel k tomuto nevítanému   nejméně polovina jsou obvinění čarodějové z
halt in front of them.   záveru, keď výťah s hrkotom zastal pred nimi.   mudlovských rodin, vyvolá to nežádoucí pozornost. Právě
        když k tomuto nemilému závěru dospěl, zastavil před nimi
        s rachotem výtah.
“Reg!” screamed Mrs. Cattermole, and she threw herself   „Reg!“ vykríkla pani Cattermolová a hodila sa Ronovi   "Regi!" vypískla paní Cattermoleová a vrhla se do
into Ron’s arms. “Runcorn let me out, he attacked Umbridge   do náručia. „Runcorn ma pustil, napadol Umbridgeovú a   Ronovy náruče. "Runcorn mě propustil, omráčil
and Yaxley, and he’s told all of us to leave the country. I think   Yaxleyho a povedal nám, aby sme odišli z krajiny. Myslím,   Umbridgeovou i Yaxleyho a všem nám radí, abychom
we’d better do it, Reg, I really do, let’s hurry home and fetch   že by sme to mali urobiť, Reg, naozaj, ponáhľajme sa   zmizeli ze země. Myslím, že bychom ho měli poslechnout,
the children and - why are you so wet?”   domov a vezmime deti… Prečo si taký mokrý?“   Regi, vážně to bude nejlepší. Pojďme honem domů,
        sebereme děti a - proč jsi tak zmáčený?"
“Water,” muttered Ron, disengaging himself. “Harry, they   „Voda,“ zahundral Ron a vyslobodil sa z jej objatia.   "Voda," zahučel Ron a vyškubl se jí z objetí. "Harry,
know there are intruders inside the Ministry, something about   „Harry, už vedia, že niekto vnikol na ministerstvo, nejako   už se rozkřiklo, že jsou na ministerstvu vetřelci! Mluví se o
a hole in Umbridge’s office door. I reckon we’ve got five   to súvisí s dierou v Umbridgeovej dverách. Myslím, že   nějaké díře, kterou má Umbridgeová ve dveřích kanceláře.
minutes if that -”   máme tak päť minút, ak…“   Počítám, že máme nanejvýš pět minut -"
         
Hermione’s Patronus vanished with a pop as she turned a   Hermionin Patronus s puknutím zmizol, keď sa zdesene   Hermionin Patron s tichým lupnutím zmizel a Hermiona
horror struck face to Harry.   obrátila k Harrymu.   sama se vyděšeně obrátila k Harrymu.
“Harry, if we’re trapped here -!”   „Harry, ak tu uviazneme…!“   "Harry, jestli nás tu zavřou jako do pasti -"
“We won’t be if we move fast,” said Harry. He addressed   „Neuviazneme, ak sa poponáhľame,“ povedal Harry.   "Nezavřou, když si pospíšíme," nenechal ji domluvit a
the silent group behind them, who were all gawping at him.   Oslovil tichú skupinu za nimi, ktorá na nich zízala.   obrátil se k mlčící skupině za sebou. Všichni na něj
        vyjeveně zírali.
“Who’s got wands?”   „Kto má prútiky?“   "Kdo z vás má hůlku?"
About half of them raised their hands.   Asi polovica z nich zdvihla ruky.   Asi polovina zvedla ruku.
“Okay, all of you who haven’t got wands need to attach   „Dobre, všetci, čo nemáte prútiky, sa pridajte k   "Dobrá. Každý, kdo nemá hůlku, se připojí k někomu,
yourself to somebody who has. We’ll need to be fast before   niekomu, kto ho má. Musíme konať rýchlo, kým nás   kdo ji má. Budeme muset jednat rychle - než nás někdo
they stop us. Come on.”   nezastavia. Poďme.“   stačí zastavit. Pojďte!"
They managed to cram themselves into two lifts. Harry’s   Podarilo sa im natlačiť sa do dvoch výťahov. Harryho   Podařilo se jim nacpat se do dvou výtahů. Harryho
Patronus stood sentinel before the golden grilles as they shut   Patronus strážil pred zavretými zlatými mrežami a výťahy   Patron stál na stráži před zlatými mřížemi a sledoval, jak se
and the lifts began to rise.   začali pomaly stúpať.   zavírají a výtahy se dávají do pohybu.
“Level eight,” said the witch’s cool voice, “Atrium.”   „Ôsme podlažie,“ oznamoval chladný hlas čarodejnice,   "Osmé patro," oznámil neosobní čarodějčin hlas.
    „Átrium.“   Atrium.
Harry knew at once that they were in trouble. The Atrium   Harry ihneď vedel, že majú problémy. V Átriu už   Harrymu bylo na první pohled jasné, že je zle. V atriu
was full of people moving from fireplace to fireplace, sealing   pobehovalo plno ľudí od kozuba ku kozubu a pečatili ich.   se to hemžilo kouzelníky, kteří přebíhali od jednoho krbu
them off.       k druhému a všechny neprodyšně uzavírali.
“Harry!” squeaked Hermione. “What are we going to -?”   „Harry!“ zapišťala Hermiona. „Čo spravíme?“   "Harry!" zabědovala Hermiona. "Co budeme -?"
“STOP!” Harry thundered, and the powerful voice of   „STÁŤ!“ zahrmel Harry mocným Runcornovým   "Stát!" zaburácel Harry a mohutný Runcornův hlas se
Runcorn echoed through the Atrium: The wizards sealing the   hlasom, ktorý sa rozliehal v Átriu. Čarodejníci pečatiaci   ozvěnou rozléhal celým atriem; kouzelníci, kteří uzavírali
fireplaces froze. “Follow me,” he whispered to the group of   kozuby zmeraveli. „Poďte za mnou,“ zašepkal skupine   krby, zkameněli. "Pojďte za mnou," vyzval Harry
terrified Muggle-borns, who moved forward in a huddle,   zdesených čarodejníkov muklovského pôvodu a tí sa pohli   vyděšené čaroděje z mudlovských rodin, kteří se dali v
shepherded by Ron and Hermione.   dopredu, schúlení k sebe a pobádaní Ronom a Hermionou.   hloučku do pohybu, popoháněni Ronem a Hermionou.
        "Co se děje, Alberte?" chtěl vědět tentýž proplešatělý
“What’s up, Albert?” said the same balding wizard who had   „Čo sa deje, Albert?“ spytoval sa akýsi plešivejúci   kouzelník, který při ranním příchodu vylétl z krbu za
followed Harry out of the fireplace earlier. He looked nervous.   čarodejník, ktorý predtým vyšiel z kozuba za Harrym.   Harrym. Tvářil se nervózně.
“This lot need to leave before you seal the exits,” said Harry   Vyzeral nervózne.    
with all the authority he could muster.   „Títo musia odísť ešte pred zapečatením východov,“   "Tihle lidé se odtud musí dostat, ještě než zapečetíte
    prikazoval Harry tak autoritatívne, ako len dokázal.   východy," prohlásil Harry nejautoritativnějším tónem,
        jakého byl schopen.
The group of wizards in front of him looked at one another.   Skupinka čarodejníkov si vymenila pohľady.   Skupinka kouzelníků před ním se po sobě nejistě
        podívala.
“We’ve been told to seal all exits and not let anyone -”   „Kázali nám všetky východy zapečatiť a nikoho   "Dostali jsme rozkaz, abychom všechny východy
    nevypustiť.“   zapečetili a nikomu nedovolili -"
“Are you contradicting me?” Harry blustered. “Would you   „Opovažujete sa protirečiť mi?“ zahrmel na neho Harry.   "Chcete mi snad odporovat?" rozkřikl se Harry. "Chtěl
like me to have your family tree examined, like I had Dirk   „Mám dať preskúmať váš rodokmeň, tak ako som dal   byste, abych nechal přezkoumat taky váš rodokmen, jako
Cresswell’s?”   preskúmať Dirkov Cresswellov?“   jsem to udělal s Dirkem Cresswellem?"
“Sorry!” gasped the balding wizard, backing away. “I didn’t   „Prepáčte!“ hlesol plešivejúci čarodejník a cúvol. „Nič   "Omlouvám se!" vyjekl proplešatělý kouzelník a začal
mean nothing, Albert, but I thought… I thought they were in   som tým nemyslel, Albert, ale myslel som… myslel som, že   před Harrym couvat. "Tak jsem to vůbec nemyslel,
for questioning and…”   majú ísť na výsluch a…“   Alberte, ale měl jsem dojem... domníval jsem se, že jsou
        tady u výslechu a že -"
“Their blood is pure,” said Harry, and his deep voice echoed   „Ich krv je čistá,“ potvrdil Harry a jeho hlboký hlas sa   "Jsou všichni čistokrevní," přerušil ho Harry a jeho
impressively through the hall. “Purer than many of yours, I   pôsobivo ozýval v hale. „Čistejšia ako krv mnohých z vás,   hluboký hlas se majestátně nesl vstupní halou. "Dovolím si
daresay. Off you go,” he boomed to the Muggle-borns, who   dovoľujem si povedať. Choďte už!“ zahrmel na   dokonce tvrdit, že mají čistší krev než mnozí z vás. Tak
scurried forward into the fireplaces and began to vanish in   čarodejníkov muklovského pôvodu a tí sa ponáhľali ku   pohyb, pohyb!" houkl na čaroděje z mudlovských rodin.
pairs. The Ministry wizards hung back, some looking confused,   kozubom a začali po dvojiciach miznúť. Ministerskí   Ti se bez otálení rozběhli ke krbům a ve dvojicích začali
others scared and fearful. Then:   čarodejníci sa držali za nimi, niektorí sa tvárili zmätene,   mizet. Ministerští kouzelníci postávali v pozadí a někteří se
    ostatní vydesene a rozhorčene. A potom…   tvářili zmateně, jiní vystrašeně a nerudně. A pak -
“Mary!”   „Mary!“   "Mary!"
Mrs. Cattermole looked over her shoulder. The real Reg   Pani Cattermolová sa obzrela. Z výťahu práve vybehol   Paní Cattermoleová se ohlédla přes rameno - z kabiny
Cattermole, no longer vomiting but pale and wan, had just   skutočný Reg Cattermole, ktorý už nevracal, ale bol bledý   jednoho výtahu se vyřítil pravý Reg Cattermole. Už
come running out of a lift.   a vyčerpaný.   nezvracel, zato byl celý pobledlý a vysílený.
“R- Reg?”   „R-Reg?“   "R-Regi?"
She looked from her husband to Ron, who swore loudly.   Pozrela z manžela na Rona, ktorý nahlas zahrešil.   Přeletěla pohledem z manžela na Rona, který hlasitě
        zaklel.
The balding wizard gaped, his head turning ludicrously from   Plešivejúci čarodejník zízal na nich s otvorenými ústami   Proplešatělý kouzelník na to zíral s otevřenou pusou a
one Reg Cattermole to the other.   a jeho hlava sa smiešne otáčala z jedného Rega Cattermola   hlava se mu směšně otáčela od jednoho Rege Cattermolea
    na druhého.   k druhému.
“Hey - what’s going on? What is this?”   „Hej, čo sa deje? Čo to má byť?“   "Hej, co se to tu děje? Co to má znamenat?"
“Seal the exit! SEAL IT!”   „Zapečaťte východ! ZAPEČAŤTE!“   "Zavřít východy! Zavřít!"
Yaxley had burst out of another lift and was running toward   Yaxley vybehol z ďalšieho výťahu a bežal ku skupine   To už z dalšího výtahu vyskočil Yaxley a hnal se k
the group beside the fireplaces, into which all of the Muggleborns   pri kozuboch, kde už okrem pani Cattermolovej zmizli   hloučku u krbů, v nichž kromě paní Cattermoleové zmizeli
but Mrs. Cattermole had now vanished. As the balding   všetci čarodejníci muklovského pôvodu. Plešivejúci   mezitím všichni čarodějové z mudlovských rodin.
wizard lifted his wand, Harry raised an enormous fist and   čarodejník už dvíhal prútik, no Harry sa rozohnal   Proplešatělý kouzelník právě zvedl hůlku, avšak Harry
punched him, sending him flying through the air.   obrovskou päsťou a vrazil mu jednu, až odletel.   napřáhl obrovskou pěst a uštědřil mu takovou ránu, až ho
        to na okamžik vyneslo do vzduchu.
“He’s been helping Muggle-borns escape, Yaxley!” Harry   „Pomáhal pri úteku muklov, Yaxley!“ volal Harry.   "Pomáhal těm mudlákům utéct, Yaxley!" zaburácel
shouted.       Harry.
The balding wizard’s colleagues set up an uproar, under   Kolegovia plešivejúceho čarodejníka začali kričať a   Současně spustili kolegové proplešatělého kouzelníka
cover of which Ron grabbed Mrs. Cattermole, pulled her into   medzitým Ron schmatol pani Cattermolovú, vtiahol ju do   pokřik, čehož využil Ron, popadl paní Cattermoleovou,
the still-open fireplace, and disappeared. Confused, Yaxley   ešte stále otvoreného kozuba a zmizli. Zmätený Yaxley   vtáhl ji do dosud otevřeného krbu a oba zmizeli. Popletený
looked from Harry to the punched wizard, while the real Reg   hľadel z Harryho na zbitého čarodejníka, kým skutočný   Yaxley odvrátil oči od Harryho na kouzelníka ležícího na
Cattermole screamed, “My wife! Who was that with my wife?   Reg Cattermole kričal: „Moja žena! Kto to bol s mojou   zemi, a do všeho toho zmatku zavřískal skutečný Reg
What’s going on?”   ženou? Čo sa deje?“   Cattermole: "Moje žena! Kdo to byl s mou ženou? Co se to
        tu děje?"
Harry saw Yaxley’s head turn, saw an inkling of truth dawn   Harry videl, že Yaxley sa otočil a začína mu svitať.   Harry viděl, jak Yaxley otáčí hlavu, a zjistil v jeho
on that brutish face.       surovém obličeji, že mu začíná svítat.
“Come on!” Harry shouted at Hermione; he seized her hand   „Poďme!“ skríkol Harry na Hermionu, chytil ju za ruku   "Poběž!" křikl na Hermionu a popadl ji za ruku. Oba
and they jumped into the fireplace together as Yaxley’s curse   a skočili do kozuba zároveň, a práve vtedy ponad Harryho   skočili do krbu přesně ve chvíli, kdy Harrymu nad hlavou
sailed over Harry’s head. They spun for a few seconds before   hlavu preletelo Yaxleyho zaklínadlo. Pár sekúnd sa točili a   prolétla Yaxleyho kletba. Na několik vteřin se roztočili a
shooting up out of a toilet into a cubicle. Harry flung open the   potom ich vyhodilo z toalety do kabínky. Harry otvoril   pak vylétli z toaletní mísy do kabinky. Harry rozrazil
door: Ron was standing there beside the sinks, still wrestling   dvere: Ron stál pri umývadlách a stále zápasil s pani   dveře. U řady umyvadel stál Ron a potýkal se s paní
with Mrs. Cattermole.   Cattermolovou.   Cattermoleovou.
“Reg, I don’t understand -”   „Reg, ja nechápem…“   "Regi, já nechápu -"
“Let go, I’m not your husband, you’ve got to go home!”   „Pustite ma, ja nie som váš manžel, musíte ísť domov!“   "Pusťte mě, já nejsem váš manžel, musíte honem
        domů!"
There was a noise in the cubicle behind them; Harry looked   V kabínke za nimi sa ozval hluk. Harry sa obzrel: práve   V kabince za nimi se ozval nějaký hluk. Harry se ohlédl
around; Yaxley had just appeared.   sa zjavil Yaxley.   - právě se z ní vynořil Yaxley.
“LET’S GO!” Harry yelled. He seized Hermione by the   „POĎME!“ vykríkol Harry. Schmatol Hermionu za   "Pryč!" zařval Harry, chytil Hermionu za ruku a Rona
hand and Ron by the arm and turned on the spot.   ruku, Rona za rameno a otočil sa na mieste.   za paži a otočil se na místě.
Darkness engulfed them, along with the sensation of   Pohltila ich tma a cítili, akoby ich stláčajú nejaké pásy,   Obklopila je temnota a ovládl pocit, že jejich těla svírá
compressing hands, but something was wrong… Hermione’s   no niečo nebolo v poriadku… Hermionina ruka akoby mu   železná obruč, něco ale nehrálo... Hermionina ruka jako
hand seemed to be sliding out of his grip…   unikala…   by klouzala z jeho sevření...
He wondered whether he was going to suffocate; he could   Rozmýšľal, či sa nezadusí, nemohol ani dýchať, ani   Začínal mít pomalu strach, že se udusí, nemohl dýchat,
not breathe or see and the only solid things in the world were   nevidel a jediná pevná vec na svete bolo Ronovo rameno a   nic neviděl a jediné hmatatelně pevné věci na celém světě
Ron’s arm and Hermione’s fingers, which were slowly slipping   Hermionine prsty, ktoré sa mu pomaly vyšmykovali…   byly Ronova paže a Hermioniny prsty, které mu pomalu
away…       klouzaly z ruky...
And then he saw the door to number twelve, Grimmauld   A potom uvidel dvere domu číslo dvanásť na   Konečně spatřil dveře domu číslo dvanáct na
Place, with its serpent door knocker, but before he could draw   Grimmauldovom námestí s hadím klopadlom, no prv ako   Grimmauldově náměstí s klepadlem v podobě hada. Než
breath, there was a scream and a flash of purple light:   sa stihol nadýchnuť, ozval sa výkrik a záblesk fialového   se však stačil nadechnout, ozval se výkřik a vyšlehl
Hermione’s hand was suddenly vicelike upon his and   svetla. Hermionina ruka sa odrazu zmenila na zverák a   paprsek rudého světla. Hermionina ruka ho náhle držela
everything went dark again.   všetko zase stmavlo.   jako ve svěráku a všechno znovu pohltila tma.
            Vaše meno: [ Registrovať ]

Predmet:


Komentár:

Povoliť HTML:
<b> <i> <strike> <div> <u> <a> <em> <br> <strong> <blockquote> <tt> <li> <ol> <ul>

Napíšte bezpečnostný kód  Bezpečnostný kód

Naše ďalšie weby

Nájdete nás